Mỗi tuần một chuyên đề

chi phí sản xuất chung

  1. D

    Kế toán quản trị 1 (Phân bổ chi phí sxc)

    Câu 3 (3 điểm) Công ty cổ phần Mộc Miên chuyên sản xuất hàng hóa, trong tháng 06/N có tài liệu như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng) I. Số dư đầu kỳ của các đơn đặt hàng: Mã đơn đặt hàng Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí SXC phân bổ Tổng H100 90.000 24.000 10.000 124.000 H102...
  2. Hồng Bin

    Phân bổ CCDC - chi phí sản xuất chung trong xây lắp

    Chào cả nhà! Mọi người chỉ giáo giùm em vấn đề phân bổ CCDC tính vào chi phí Sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp. Trong năm công ty bên em thi công lắp đặt 5 công trình theo từng thời điểm khác nhau Đầu năm bên em nhập CCDC tổng giá trị 55tr (máy khoan, hàn, cắt...) Em phân bổ số CCDC này...