chi phi van chuyen

  1. L

    Chi phí vận chuyển về sau khi xuất bán hàng hóa

    Mọi người cho em hỏi trường hợp này thì xử lý như thế nào ạ. Ngày 1/1, nhập kho hàng hóa A (áp dụng phương pháp xuất kho: phương pháp đích danh) Ngày 2/1, xuất bán hàng hóa A (chọn xuất đúng phiếu nhập ngày 1/1) Ngày 3/1, hóa đơn về chi phí vận chuyển cho phiếu nhập kho ngày 1/1 mới về. -...