chiến lược

  1. HaiTam

    Nhận thức về chiến lược

    Khi nói đến chiến lược nhiều anh chị doanh nhân mình nhận thức một cách rất đơn giản. Họ cho rằng chỉ cần xác định mình cạnh tranh theo hướng nào (khác biệt, dẫn đầu về giá thành hay tập trung), như vậy là đã "có chiến lược" rồi. Thực ra thì cái gọi là chiến lược nêu trên chỉ mới là phương thức...