cktm

  1. L

    Hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng vào tk 711

    Em muôn hỏi chút về phần hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng trên misa. Hóa đơn bên em nhận được trong quý 3, là chiết khấu của 1 số mặt hàng của quý 1 và 2. Vì số lượng và ngày mua hàng bên em phát sinh nhiều trong 2 quý đó nên em hạch toán vào chứng từ nghiệp vụ khác. Hạch toán nợ 331...