công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  1. P

    Ưu, nhược điểm của loại hình Công ty TNHH một thành viên

    Giới thiệu loại hình Công ty TNHH một thành viên Định nghĩa Công ty TNHH Một thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu...