đăng ký doanh nghiệp

  1. dailythuedianam

    Mẫu Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

    Phụ lục I-3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): là người đại...
  2. M

    Có nên đăng ký thành lập DN cuối năm không?

    Chào các bạn, Hiện tại mình muốn mở công ty: Vậy có nên đăng ký luôn trong tháng 10 (hoặc tháng 11) không? Hay để sang năm 2018 đăng ký? Mong các bạn giải đáp giúp mình! Cảm ơn