điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử

  1. xanha78

    Hóa đơn điện tử là gì ? Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử ?

    Hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử là gì? (Nguồn : Internet) Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được áp dụng để thay thế các loại hóa đơn...