Mỗi tuần một chuyên đề

đkkd

  1. phantuannam

    Rút / hủy hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến trên cổng Đăng ký kinh doanh quốc gia

    Trong trường hợp muốn rút / hủy hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến trên cổng Đăng ký kinh doanh quốc gia thì bạn chỉ cần đính kèm file “Đơn rút hồ sơ” tại danh mục tài liệu đính kèm trên Hệ thống online - Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Đơn rút hồ sơ do doanh nghiệp tự soạn và ký...