đkkd

  1. Đ

    Thay đổi tên công ty, những vấn đề cần lưu ý

    Thay đổi tên doanh nghiệp Khi công ty muốn thay đổi tên công ty thì công ty ngoài việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty còn phải thực hiện hồ sơ bổ sung con dấu pháp nhân của công ty, in ấn lại hóa đơn VAT, thông báo việc bổ sung với các xí nghiệp liên hệ như: thuế, ngân hàng...
  2. phantuannam

    Rút / hủy hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến trên cổng Đăng ký kinh doanh quốc gia

    Trong trường hợp muốn rút / hủy hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến trên cổng Đăng ký kinh doanh quốc gia thì bạn chỉ cần đính kèm file “Đơn rút hồ sơ” tại danh mục tài liệu đính kèm trên Hệ thống online - Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Đơn rút hồ sơ do doanh nghiệp tự soạn và ký...