dong tien

  1. FirePhoenix234

    Khóa: Kế hoạch tài chính, dòng tiền công ty và tối ưu thuế | Miễn phí | 13/5/2017 - HCM

    2 nội dung quan trọng trong tổng thể câu chuyện quản trị tài chính công ty hiệu quả được tổ chức bởi Giamdoc.net, dành cho các CEO / Nhân sự quản lý cấp trung, đặc biệt là SME. Tham gia miễn phí(*) và được tặng biểu mẫu ứng dụng để triển khai ngay tại doanh nghiệp. Email: dangky@startup.edu.vn...