hạch toán chi phí mua hàng

  1. Lê Thanh Hiền 17

    Hỏi về hạch toán chi phí mua hàng vào tài khoản 1561

    Xin chào các anh chị Mình đang đọc thông tư 200 và có đoạn: ==================== Điều 29: c) Kế toán nhập, xuất, tồn kho hàng hóa trên tài khoản 156 được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”. Giá gốc hàng hóa mua vào, bao gồm: Giá mua, chi phí thu...