hạch toán lương

  1. HàThu1112

    Hạch toán lương nhân viên phân xưởng

    Lương của công nhân sử dụng máy cắt tôn, thép, uốn thép thành hình khi hạch toán mình đưa vào tài khoản 622 hay 627 ạ? Em nghĩ là đưa vào 622 vì công nhân này là công nhân trực tiếp sản xuất. Nhưng khi tìm hiểu em thấy có bài viết nói là lương của nhân viên đứng máy và nhân viên phân xưởng đưa...