hàm excel

  1. HaiTam

    10 hàm excel mà kế toán hay dùng

    10 HÀM TRONG EXCEL MÀ KẾ TOÁN & NHÂN SỰ HAY DÙNG. 1. HÀM SUM, AVERAGE. • Cú pháp: = SUM(số1, số2,..., số hoặc vùng dữ liệu) Ý nghĩa: Là hàm tính tổng các giá trị. • Cú pháp: = AVERAGE (giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,… giá trị n hoặc vùng dữ liệu). Ý nghĩa: Là hàm trả về trung bình cộng các...
  2. H

    Cách tính thâm niên công tác trên bảng tính Excel

    Bộ ứng dụng văn phòng là một công cụ không thể thiếu đối với một nhân viên làm về quản lý nhân sự - hành chính. Và các thao tác đối với bảng tính Excel là công việc hàng ngày mà một nhân viên hành chính phải làm. Một khó khăn cho các nhân viên mới làm quen với Excel là việc nhớ và sử dụng các...