#hoadondientu

  1. Mrtrinhhp

    Hướng dẫn lấy mật khẩu trang “hoadondientu.gdt.gov.vn”

    Hiện nay, Tổng cục thuế đang vận hành cổng thông tin Hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn, phục vụ các công tác tra cứu, lưu trữ của hóa đơn điện tử theo ND123. Tuy nhiên có nhiều bạn chưa biết đến trang này và có thể đã quên mật khẩu mà Tổng cục thuế cấp cho để đăng nhập...
  2. Tú Vưu

    Việc viết tắt trên hóa đơn điện tử có gì khác các loại hình hoá đơn khác không?

    Việc viết tắt trên hóa đơn điện tử có gì khác các loại hình hoá đơn khác không? Đáp: Đối với hoá đơn điện tử, tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” không bị hạn chế số ký tự như đối với các loại hình hoá đơn khác và cũng phù hợp với nội dung Điều 16, mục 2, khoản b Thông tư số...