#hoaodon #thue #baocaotinhhínhudunghoadon

  1. anhanhhh

    Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

    A.c giúp em với ạ? Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 e đã nộp mà vì sơ suất e đã làm sai tên người đại din theo pháp luật. Bây giờ em nên nộp lại hay làm sao v ạ?