kế hoạch khấu hao

  1. mrtoanzaizai

    KẾ HOẠCH KHẤU HAO TSCĐ

    Công ty em có khoảng 3 400 danh mục TSCĐ.Mong mọi người chỉ giúp em - Thời gian phải lập kế hoạch KH TSCĐ - Cách lập kế hoạch - Tình hình thực hiện KH khấu hao. Vd đầu năm em lập KH là 20 tỉ,trong năm em có mua sắm,nhượng bán nhiều TSCĐ thì kế hoạch bị ảnh hưởng như thế nào. Mong mọi người dẫn...