kế toán chia công ty

  1. A

    Kế toán chia công ty - đánh giá lại tài sản

    Em chào Anh/Chị Webketoan, Em có một vấn đề muốn xin ý kiến của mọi người: Trong năm 2016, công ty MM được sáp nhập vào công ty TNHHH DD. Trước khi sáp nhập, công ty MM tiến hành đánh giá lại giá trị TS như sau: Hàng hóa 1170, TSCĐ hữu hình (GTCL). Trong kỳ, CÔng ty MM đã trích lập dự phòng giảm...