kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

  1. thinhvd

    Tính giá thành theo định mức - Hệ số NVL