kế toán doanh nghiệp 2

  1. namjiunin

    Giúp em bài này với ạ

  2. namjiunin

    Giúp e bài này vs ạ

    Tại một doanh nghiệp thương mại, dịch vụ Phương Nam có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh được kế toán tập hợp và ghi nhận lại như sau: 1. Cổ đông của doanh nghiệp đã bổ sung thêm vốn kinh doanh bằng tiền gửi ngân hàng là 50.000.000 đ, bằng tiền mặt 50.000.000...