Giúp e bài này vs ạ

namjiunin

namjiunin

Sơ cấp
15/12/21
4
0
1
Tại một doanh nghiệp thương mại, dịch vụ Phương Nam có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh được kế toán tập hợp và ghi nhận lại như sau:
1. Cổ đông của doanh nghiệp đã bổ sung thêm vốn kinh doanh bằng tiền gửi ngân hàng là 50.000.000 đ, bằng tiền mặt 50.000.000 đ và một máy móc thiết bị, nguyên giá là 100.000.000 đ, biết rằng các tài sản này được đánh giá lại là 120.000.000 đ.
2. Căn cứ vào biên bản họp cổ đông, doanh nghiệp quyết định bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận 50.000.000 đ.
3. Mua 1 tài sản cố định, giá mua 100.000.000 đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 1.000.000 đ, thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp dịch vụ. Nguồn vốn đầu tư là quỹ đầu tư phát triển.
4. Mang 1 tài sản cố định đi góp vốn liên doanh có nguyên giá là 150.0000.000 đ, giá trị hao mòn là 50.000.000 đ, giá trị vốn góp được các bên liên doanh đánh giá lại là 90.000.000 đ. Phần chênh lệch này được xử lý tăng hoặc giảm nguồn vốn kinh doanh.
5. Nhận 1 tài sản cố định góp vốn liên doanh nguyên giá là 200.000.000 đ, đã hao mòn 80.000.000 đ, trị giá vốn góp được các bên liên doanh chấp nhận là 100.000.000 đ.
6. Nhận vốn góp của cổ đông bằng ngoại tệ gởi ngân hàng trị giá là 10.000 USD, 50.000 USD bằng tài sản cố định phục vụ cho kinh doanh và 1 chiếc xe hơi Honda Arcord đời 2000 trị giá 20.000 USD, tỷ giá thực tế lúc phát sinh là 20.850 đ/USD.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 
A

Aloha Cool

Sơ cấp
20/9/18
14
12
3
32
Bạn tham khảo định khoản này nhé!
NV1:
-Nợ Tk 112:50.000.000
Có TK 411: 50.000.000
-Nợ TK 111: 50.000.000
Có KT411: 50.000.000
-Nợ TK211: 120.000.000
Có Tk411 : 120.000.000
Nv2
-Nợ TK: 421: 50.000.000
Có Tk411: 50.000.000
NV3
-TK211: 100.000.000
Nợ TK133: 10.000.000
Có TK111: 110.000.000
- Nợ TK211: 1.000.000
Nợ TK133: 100.000
Có TK111: 1.100.000
Kết chuyển nguồn vốn
Nợ Tk414:101.000.000
Có TK411: 101.000.000
NV4
Nợ Tk222: 90.000.000
Nợ Tk214:50.000.000
Nợ TK4118:10.000.000
Có TK211: 150.000.0000
NV5
Nợ Tk211: 100.000.000
Có Tk411:100.000.000
NV6
Nợ Tk112: 10.000*20.850
Nợ Tk211:50.000*20.850
Nợ Tk2113: 20.000 *20.820
Có KT411:80.000*20.850
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều