#ketoanthue

  1. M

    OKR (Objectives and Key Results) & KPI (Key Performance Indicator)

    KPI & OKR cũng có liên quan đến kế toán, kế toán quản trị. Ad post tóm tắt hai cái để các bạn có khái niệm căn bản!