khấu trừ thuế gtgt

  1. T

    Khấu trừ Thuế GTGT

    Nhờ các anh chị chỉ giúp e với ạ Quý 3: Nợ ĐK 1331: 2.474.896 Nợ PS 1331: 65.455 Đầu Ky 3331: 0 PS có 3331: 570.000 Quý 3: e khấu trừ TGTG. Nợ 3331, Có 1331 số tiền: 65.455 Sau khi khấu trừ: Nợ Cuối kỳ 1331...