#kiemtoan

  1. N

    Tiếng anh chuyên ngành: Số phát sinh kỳ báo cáo, sự phát sinh luỹ kế

    Cho mình hỏi Số phát sinh kỳ báo cáo, sự phát sinh luỹ kế tiếng anh là gì ạ ?