lương cán bộ không chuyên trách

  1. N

    Về chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã

    Xin chào các anh chị. Em là kế toán ngân sách của xã. Hiện tại xã em có 1 cán bộ quản lý đài truyền thanh được hưởng phụ cấp với hệ số là 0.3 kiêm nhiệm quản lý nhà văn hóa. Nhưng theo em được biết thì trong Quyết định 54/2010 của UBND tỉnh An Giang thì có 1 chức danh tên là Cán bộ phụ trách đài...