luật đấu thầu

  1. T

    Bài giảng về đấu thầu và cập nhật các văn bản liên quan

    Gửi các bạn một bài viết về đấu thầu rất đầy đủ giúp các bạn có thể hiểu rõ quy trình đấu thầu vac các điều kiện liên quan. Nội dung bao gồm: - Chuyên đề 1: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa - Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói...