#muabantraiphieucokyhan

  1. H

    Đầu tư chứng khoán ( mua bán trái phiếu...)

    Các anh chị giúp em định khoản các nghiệp vụ này ạ, em mông lung quá 1. Dùng TGNH mua 200 trái phiếu kỳ hạn 5 năm của công ty M. Mệnh giá trái phiếu 50.000; lãi suất 12%/năm. 2. Mua 25 trái phiếu đầu tư, mệnh giá 10.000, thời hạn 5 năm. Đây là loại trái phiếu chiết khấu do ngân hàng đầu tư phát...