nghia cua tu o/h

  1. Derp 123

    nghĩa của AMC, O/O, O/H, O/B trong quản lý kho

    Mình hiện học việc quản lý cửa hàng, trong chuyên môn có yêu cầu kiến thức về AMC, O/O, O/H, O/B với nội dung: "theo dõi AMC, O/H, O/O, B/O" của kho. Mọi người cho mình hỏi nghĩa của những từ viết tắt trên với. Xin cảm ơn.