Mỗi tuần một chuyên đề

nhân sự tiền lương

  1. D

    Mô tả công việc của nhân viên nhân sự tiền lương

    Với các nghiệp vụ trên, nhân viên nhân sự tiền lương sẽ phải làm những công việc cụ thể như sau: Hoạch định các chính cách về lương thưởng, ngân sách cho doanh nghiệp Thực hiện giám sát, theo dõi và lập báo cáo điều chỉnh ngân sách cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp. Nghiên cứu để...
  2. thinhvd

    {Ứng dụng Exce} Tính lương theo sản phẩm

    Những tính năng của file: - Bảng chấm công: Tự động cập nhật ngày, danh sách nhân viên - Nhập sản lượng theo nhân viên: Nhập liệu nhanh nhiều dòng, tự động lấy giá - Nhập tăng giảm lương: Nhập nhanh nhiều dòng, tự động lấy giá - Báo cáo động 2 chiều: Sản lượng - Nhân viên, Lương SP - Nhân viên...