nhập khẩu bột xương thịt

  1. ryan_hieu

    điều kiện để nhập khẩu được thức ăn chăn nuôi, gia súc, gia cầm, thủy sản.

    Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Hiện tại thì việc nhập khẩu thức ăn gia súc, nhập khẩu thức ăn gia cầm, nhập khẩu thức ăn thủy sản sẽ được quản lý bởi 2 thông tư chủ yếu sau đây : thông tư 26/2012 trong thông tư này thì họ quy định rõ ràng về các loại thức ăn chăn nuôi, nguyên...