nhập khẩu thiết bị đo

  1. C

    THỦ TỤC NHẬP KHẨU CÂN ĐIỆN TỬ

    Thủ tục nhập khẩu cân điện tử, để làm được thủ tục hải quan cho mặt hàng cân điện tử nói riêng và các thiết bị do nói chung thì bạn nên tham khảo bài viết sau đây hoặc tham khảo thông tư Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Khi bạn nhập khẩu...
  2. ryan_hieu

    Thủ tục nhập khẩu Thiết bị do, Cân điện tử

    Thủ tục nhập khẩu Thiết bị do, Cân điện tử, để làm được thủ tục hải quan cho mặt hàng cân điện tử nói riêng và các thiết bị do nói chung thì bạn nên tham khảo bài viết sau đây hoặc tham khảo thông tư Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều...