ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán

  1. Đ

    Kinh nghiệm ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán

    VAS 01 là cơ sở, nền tảng để xây dựng các chuẩn mực kế toán khác. Khi các bạn tiến hành ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán, cần phải lưu ý rất kỹ VAS 01. VAS 01 có 3 nội dung: + Thứ nhất :7 nguyên tắc kế toán cơ bản + Thứ hai: Các nguyên tắc để ghi nhận các yếu tố trên BCTC + Thứ 3: 6 yêu cầu...