Mỗi tuần một chuyên đề

phân bổ 627

  1. T

    Dự phòng bảo hành công trình xây lắp.

    Cái này dù là đề tài cũ nhưng mình thắc mắc hoài. Mong mọi người cho ý kiến nhé. 1. Dự phòng bảo hành xây lắp được lập cuối niên độ (theo tt200) và ghi nhận vào 627 chi tiết từng công trình. Mình thấy điều này mâu thuẫn vì cuối năm thì các công trình đã quyết toán rồi (quyết toán rồi mới được...