thay đổi mức hưởng bhxh

  1. Webketoan Hub

    Người lao động chỉ được hưởng BHXH theo thời gian mà doanh nghiệp có đóng phí

    Công văn số 2802/BHXH-CSXH ngày 6/9/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (4 trang) Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản còn nợ...