thép nhập khẩu tự động giấy phép

  1. ryan_hieu

    Thủ tục xin giấp phép nhập khẩu tự động cho mặt hàng sắt thép

    UPDATE 2016. MÌNH XIN CHIA SẼ TỚI CÁC BẠN TRÌNH TỰ XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG CHO MẶT HÀNG SẮT THÉP CẤP VÀ NỘP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG (kèm theoThông tư số12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối...