thủ tục nhập khẩu giàn giáo trong xây dựng

  1. ryan_hieu

    Thủ tục nhập khẩu giàn giáo trong xây dựng

    update 2016. Thủ tục nhập khẩu giàn giáo trong xây dựng, hiện tại mặt hàng giào giáo trong xây dựng không thuộc dạng cấm nhập hay thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu gì cả và cũng không phải dạng xin kiểm tra chất lượng nhà nước trước khi nhập khẩu ===> nói chung là làm bình thường và không...