tính giá thành theo định mức

  1. thinhvd

    Tính giá thành theo định mức - Hệ số NVL