Mỗi tuần một chuyên đề

tính giá thành theo hệ số

  1. thinhvd

    Tính giá thành theo định mức - Hệ số NVL