Mỗi tuần một chuyên đề

vay dài hạn

  1. Mai-Ngọc

    Vay dài hạn mua TSCĐ

    Vay dài hạn ngân hàng để mua 1 Tài sản cố định hữu hình, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 110.000, chi phí lắp đặt là 2.200 bao gồm thuế GTGT 10%; chưa thanh toán cho người bán. Anh chị giúp em định khoản câu này với ạ .
  2. mrtoanzaizai

    PHÂN LOẠI NHẦM NỢ DÀI HẠN

    Chào các anh chị ! Bên em áp dụng TT200 dùng pm riêng Công ty em 31/12/2015 có hạch toán Nợ dài hạn tới hạn trả 2016 N34121/C34112 : 5,8 tỉ ( Thuê mua tài chính ngoại thương) ( Số tiền nợ gốc phải trả trong năm 2016) Tới 30/6/2016 khi có kiểm toán độc lập(Bên em niêm yết sàn upcom) do mới...