visa

  1. C

    Đăng ký ngành tư vấn VISA đi nước ngoài cho người Việt Nam

    Tôi muốn đăng ký ngành chính là tư vấn VISA đi nước ngoài cho người Việt Nam, bao gồm các hoạt động: Tư vấn, Hỗ trợ hoàn thiện giấy tờ, có thể liên hệ nộp hồ sơ cho khách hàng tới LSQ nếu được LSQ cho phép. Tôi cũng có tìm hiểu thì trong các ngành tại Việt Nam thì chưa có ngành này, chỉ nghe có...