Thông tư 71/2021/TT-BTC HD truy nộp thuế TNDN phát sinh trước khi đáp ứng tiêu chí cơ sở xã hội hóa

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
165
69
28
webketoan.com.vn
Webketoan Hub submitted a new resource:

Thông tư 71/2021/TT-BTC HD truy nộp thuế TNDN phát sinh trước khi đáp ứng tiêu chí cơ sở xã hội hóa - Thông tư hướng dẫn khai nộp bổ sung thuế TNDN phát sinh trước khi cơ sở xã hội hóa đáp ứng tiêu chí

Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ

Thông tư hướng dẫn việc khai nộp bổ sung thuế TNDN phát sinh trước khi cơ sở xã hội hóa đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn của cơ sở xã hội hóa được ưu đãi thuế TNDN theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 hoặc Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 hoặc Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày...

Read more about this resource...
 

Xem nhiều