In và lưu những sổ sách kế toán

  • Thread starter tran thi Bich
  • Ngày gửi
T

tran thi Bich

Guest
9/11/09
5
0
0
45
thai binh
Công ty em đang dùng phần mềm UNESCO, hình thức kế toán áp dụng là chứng từ ghi sổ, hàng tháng em bắt buộc phải in những sổ gì để lưu ( VD cụ thể đối với các TK) em mới bắt đầu làm kế toán lại đang phải kiêm hết nên không biết như thế nào xin chỉ giúp em với.
 
H

HOI DE HOC

Sơ cấp
31/3/09
23
0
1
Binh Duong
Bạn nên in các loại sổ liên quan theo báo cáo tài chính
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
To : tran thi Bich

Phần mềm đó có cái báo cáo, sổ sách gì thì cứ in hết. Bạn tìm hiểu thêm danh mục sổ sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006.

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

Số TT​
|
Tên sổ​
|
Ký hiệu​
|
Hình thức kế toán​
| | | |
| | |
Nhật ký chung​
|
Nhật ký - Sổ Cái​
|
Chứng từ​
|
Nhật ký- Chứng từ​
|
| | | | |
ghi sổ​
| |
1​
|
2​
|
3​
|
4​
|
5​
|
6​
|
7​
|
1​
|Nhật ký - Sổ Cái |
S01-DN​
|
-​
|
x​
|
-​
|
-​
|
2​
|Chứng từ ghi sổ|
S02a-DN​
|
-​
|
-​
|
x​
|
-​
|
3​
|Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ|
S02b-DN​
|
-​
|
-​
|
x​
|
-​
|
4​
|Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)|
S02c1-DN​
|
-​
|
-​
|
x​
|
-​
|
| |
S02c2-DN​
| | |
x​
| |
5​
|Sổ Nhật ký chung |
S03a-DN​
|
x​
|
-​
|
-​
|
-​
|
6​
|Sổ Nhật ký thu tiền|
S03a1-DN​
|
x​
|
-​
|
-​
|
-​
|
7​
|Sổ Nhật ký chi tiền|
S03a2-DN​
|
x​
|
-​
|
-​
|
-​
|
8​
|Sổ Nhật ký mua hàng |
S03a3-DN​
|
x​
|
-​
|
-​
|
-​
|
9​
|Sổ Nhật ký bán hàng|
S03a4-DN​
|
x​
|
-​
|
-​
|
-​
|
10​
|Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)|
S03b-DN​
|
x​
|
-​
|
-​
|
-​
|
11​
|Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký - Chứng từ, Bảng kê|
S04-DN​
|
-​
|
-​
|
-​
|
x​
|
|Gồm: - Nhật ký - Chứng từ từ số 1 đến số 10| | | | | |
| - Bảng kê từ số 1 đến số 11|
S04a-DN​
|
-​
|
-​
|
-​
|
x​
|
| |
S04b-DN​
|
-​
|
-​
|
-​
|
x​
|
12​
|Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)|
S05-DN​
|
-​
|
-​
|
-​
|
x​
|
13​
|Bảng cân đối số phát sinh|
S06-DN​
|
x​
|
-​
|
x​
|
-​
|
14​
|Sổ quỹ tiền mặt |
S07-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
-​
|
15​
|Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt|
S07a-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
-​
|
16​
|Sổ tiền gửi ngân hàng|
S08-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
17​
|Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa |
S10-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
18​
|Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa |
S11-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
19​
|Thẻ kho (Sổ kho)|
S12-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
20​
|Sổ tài sản cố định |
S21-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
21​
|Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng |
S22-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
22​
|Thẻ Tài sản cố định|
S23-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
23​
|Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) |
S31-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
24​
|Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ|
S32-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
25​
|Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ|
S33-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
26​
|Sổ chi tiết tiền vay |
S34-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
27​
|Sổ chi tiết bán hàng |
S35-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
28​
|Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh |
S36-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
29​
|Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ |
S37-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
30​
|Sổ chi tiết các tài khoản |
S38-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
31​
|Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết|
S41-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
32​
|Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết|
S42-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
33​
|Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu|
S43-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
34​
|Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ|
S44-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
35​
|Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán|
S45-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
36​
|Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh|
S51-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
37​
|Sổ chi phí đầu tư xây dựng|
S52-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
38​
|Sổ theo dõi thuế GTGT|
S61-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
39​
|Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại |
S62-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
40​
|Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm |
S63-DN​
|
x​
|
x​
|
x​
|
x​
|
|Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp| | | | | |
 
Webketoan PRO

Xem nhiều