Các loại sổ sách khi ghi sổ theo hình thức nhật ký chung!

  • Thread starter nhutvocompany2009
  • Ngày gửi
N

nhutvocompany2009

Guest
23/10/09
6
0
0
da nang
Chào mọi người!
Có ai có file Excel sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung cho minh tham khảo với. Công ty mình làm kế toán trên Excel nhưng mình ko biết sổ sách cần in là những loại nào ngoài Sổ chi tiết, Sổ cái. Các bạn gửi cho mình với nhé!Giúp mình với !híc
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
335
1
0
000
Chào mọi người!
Có ai có file Excel sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung cho minh tham khảo với. Công ty mình làm kế toán trên Excel nhưng mình ko biết sổ sách cần in là những loại nào ngoài Sổ chi tiết, Sổ cái. Các bạn gửi cho mình với nhé!Giúp mình với !híc
III. DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1. Danh mục sổ

Số TT Tên sổ Ký hiệu Hình thức kế toán
Nhật ký chung Nhật ký - Sổ Cái Chứng từ
ghi sổ
01 Nhật ký - Sổ Cái S01-DNN - x -
02 Chứng từ ghi sổ S02a-DNN - - x
03 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b-DNN - - x
04 Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ) S02c1-DNN
S02c2-DNN - - x
x
05 Sổ Nhật ký chung S03a-DNN x - -
06 Sổ Nhật ký thu tiền S03a1-DNN x - -
07 Sổ Nhật ký chi tiền S03a2-DNN x - -
08 Sổ Nhật ký mua hàng S03a3-DNN x - -
09 Sổ Nhật ký bán hàng S03a4-DNN x - -
10 Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) S03b-DNN x - -
11 Bảng cân đối số phát sinh S04-DNN x - x
12 Sổ quỹ tiền mặt S05a-DNN x x x
13 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S05b-DNN x x x
14 Sổ tiền gửi ngân hàng S06-DNN x x x
15 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S07-DNN x x x
16 Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S08-DNN x x x
17 Thẻ kho (Sổ kho) S09-DNN x x x
18 Sổ tài sản cố định (TSCĐ) S10-DNN x x x
19 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S11-DNN x x x
20 Thẻ Tài sản cố định S12-DNN x x x
21 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) S13-DNN x x x
22 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ S14-DNN x x X
23 Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ S15-DNN x x X
24 Sổ chi tiết tiền vay S16-DNN x x X
25 Sổ chi tiết bán hàng S17-DNN x x X
26 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh S18-DNN x x X
27 Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ S19-DNN x x X
28 Sổ chi tiết các tài khoản S20-DNN x x X
29 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu S21-DNN x x X
30 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ S22-DNN x x X
31 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S23-DNN x x X
32 Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh S24-DNN x x X
33 Sổ chi phí đầu tư xây dựng S25-DNN x x X
34 Sổ theo dõi thuế GTGT S26-DNN x x X
35 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S27-DNN x x X
36 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S28-DNN x x X
37 Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp
Trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các loại sổ kế toán theo từng hình thức kế toán quy định trong Mục II “Các hình thức kế toán” trên đây.
 

Xem nhiều

Webketoan PRO