Tính thời gian sử dụng còn lại của TS

  • Thread starter hnlan
  • Ngày gửi

1444 lượt xem

H

hnlan

Sơ cấp
16/12/06
6
0
0
Đà Nẵng
Nhờ các bác tính hộ thời gian sử dụng còn lại cho năm 2010 của tài sản A nhé.

Nguyên giá TS A: 50 tr.đ
Nguyên giá đánh giá lại: 60 tr.đ, GTCL: 30 tr.đ (thời điểm 30/06/2006)
Khung khấu hao theo QD 206/2003 là 8 năm; TT 203/2009 là 20 năm.
Phương pháp khấu hao: đường thẳng.

Khi chuyển sang cty cổ phần (01/01/2007), mình tính thời gian sử dụng còn lại của TS A là 4 năm.
Vậy theo thông tư mới (TT203/2009) thì thời gian sử dụng còn lại của tài sản A là bao nhiêu ?

Ghi chú:
Trong Phụ lục 2 của thông tư 203/2009, T1 & T2 đều giống nhau ?
T1 : Thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC.
T2 : Thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC.
 

Thành viên trực tuyến

  • nguyetnhanhi
  • Nhạc Bầu
  • minhonhoa
  • Hứa Thị Hương

Xem nhiều