lợi nhuận va phân phối lợi nhuận

  • Thread starter duong thanh huyen
  • Ngày gửi
D

duong thanh huyen

Sơ cấp
25/9/09
4
0
0
tp ho chi minh
mình có nghiệp vụ này mong mọi người chỉ giúp:
Bài 1: Tại một doanh nghiệp có tình hình như sau:
Số dư ngày 31/5/2006 TK 421: 200 trd trong đó:
TK 4211(trong năm 2004 bên nợ) : 20trd
TK 4211(trong năm 2004 bên có) :150trd
TK 4211(trong năm 2004 bên có) : 70trd
Trong tháng 6/2006 phòng kế toán có số liệu về lợi nhuận như sau:
1. ngày 20/6 tạm chia liên doanh quý II/2006 cho M bằng tiền mặt 12trd
2. ngày 25/6 báo cáo quyết toán thuế năm 2005 được duyệt, các khoản DN kê khai đều được chấp nhận. lợi nhuận sau thuế được xử lí như sau:
- bù lỗ năm 2004
- lợi nhuận phải chia cho bên liên doanh (M) là 150trd
- lợi nhuận còn lại phân phối cho các khoản sau:
Trích quỹ lập dự phòng tài chính 10%
Trích quỹ đầu tư phát triển 65%
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 25%
3. ngày 30/6 kết chuyển lãi quý II/2006 là 84,56trd
Tài liệu bổ sung:
Theo sổ chi tiết năm 2005 lợi nhuận kế toán sau thuế là 55trd
Trong năm 2005 tạm chia liên doanh cho công ty M 120trd, tạm trích các quỹ dự phòng tài chính 20trd, quỹ đầu tư phát triển 200trd, quỹ khen thưởng phúc lợi 60trd.
Yêu cầu:
Tính toán, thuyết minh, định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên
 
Webketoan PRO

Xem nhiều