Công văn giải trình nộp lại BCTC

  • Thread starter CSINY
  • Ngày gửi
C

CSINY

Guest
2/12/09
12
0
0
Vung Tau
Mọi người ơi, mình phải làm công văn giải trình để nộp lại báo cáo tài chính năm 2008 (BCTC năm 2008 có vài nhầm lẫn), nhưng mình lại không biết làm như thế nào??? Có ai biết thì cho mình xin mẫu với. cám ơn mọi người rất nhiều
 
V

Violet0905

Trung cấp
6/2/09
50
0
0
Thu Duc
Bạn tham khảo ở Điểm 5, Mục I, Phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định:

"5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:
5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
5.2. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện.
5.3. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế được điều chỉnh giảm tiền thuế, tiền phạt (nếu có) tại ngày cuối cùng của tháng nộp hồ sơ khai bổ sung; hoặc được bù trừ số thuế giảm vào số thuế phát sinh của lần khai thuế tiếp theo.
5.4. Mẫu hồ sơ khai bổ sung:
- Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này."


Trường hợp công ty đã lâp quyết toán thuế TNDN năm 2008 và nộp cho cơ quan thuế có một vài sai sót thì căn cứ quy định nêu trên để lập hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế nếu cơ quan Thuế chưa công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở công ty.

Thân!
 

Xem nhiều