Hạch toán thu huê hồng bằng hàng hóa?

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi

801 lượt xem

Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Có thành viên hỏi mình nghiệp vụ sau đây, nhưng ngại trả lời không chính xác cho thành viên. Mạn phép xin đưa thông tin lên để được trợ giúp cho thành viên

Công ty cháu được hưởng hoa hồng nhưng không phải bằng tiền mặt mà được hưởng bằng hàng hóa. Cty ký gởi hàng hóa cho mình làm đại lý tiêu thụ hộ hàng hóa mà họ không trả tiền huê hồng của mình bằng tiền mặt mà họ trả bằng hàng hóa, nhờ hướng dẫn cách hạch toán
Chân thành cám ơn
 

Thành viên trực tuyến

  • phanthinu123

Xem nhiều