Xin Được Tặng Các Bác Một Số Ebook Về Tài Chính, Kinh Tế, Rủi Ro, Đầu Tư.

 • Thread starter goimaitenem
 • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
G

goimaitenem

Sơ cấp
19/11/03
33
1
8
112
Tp.HCM
www.trevietnam.com
#1
Hiện nay tui có rất nhiều ebook về tài chính, đầu tư, kế toán, toán ứng dụng và kinh tế học, muốn chia sẻ với các bác, nhưng chẳng hiểu sao tìm trong thư viện không thấy chỗ nào để upload. Tất cả tài liệu này là 4.5G tui chép ra được 07 CD, dưới đây là một số cuốn tiêu biểu. Nếu bác nào ở Tp.HCM thì cầm 07 cái CD trắng qua nhà tui chép giúp cho - hoàn toàn miễn phí.

Àh, tui cũng mới được anh bạn tặng 03 cái đĩa tài liệu thi CFA 2005 level 1 bác nào thích thì tui cũng chép luôn cho.


I. KINH TẾ:

1. Mankiw - Principles of Macroeconomics

2. Mankiw 2003 - Principles of Microeconomics

3. Adam Smith - The Wealth of Nations - Complete and Unabridged (McGraw-Hill)

4. Pindyck, Rubinfeld. Microeconomics 3ed (Prentice-Hall)

5. Foundations of International Economics (McGraw-Hill)

6. Paul Krugman- International Economics

7. Blackwell - International Macroeconomics And Finance - Theory And Empirical Methods - 2000 - (By Laxxuss)

8. Dornbusch, Fischer - Macroeconomics, 6th ed

9. Ricardo, David - Principles Of Political Economy

II. TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ

1. [Fiance - Analysis] Wiley - NILS H. - Process Improvement For Effective Budgeting And Financial Reporting(2003)

2. [Finance - Astrology] Hitt , Robert - Financial Astrology and Technical Analysis (1997)

3. [Finance - Accounting] Wiley- Finance and Accounting - Livingstone & Grossman (2002)

4. [Finance - Analysis] - Valuation Measuring and Managing the Value of Companies - 3rd edition (2000)

5. [Finance - Analysis] - Wiley - BRUCE J. FEIBEL - Investment Performance Measurement (2003)

6. [Finance - Analysis] Damodaran - Investment Valuation 2nd edition

7. [Finance - Analysis] Dearborn- Michael Thomsett - Mastering Fundamental Analysis (1998)

8. [Finance - Analysis] Ernst & Young - Business Analysys and Valuation (1997)

9. [Finance - Analysis] Fabozzi Frank J. - Handbook of Equity Style Management- 3rd ed (2003)

10. [Finance - Analysis] Fabozzi, Frank - Financial Management And Analysis - 2nd ed (2003)

11. [Finance - Analysis] Friedlob, George T. - Essentials Of Financial Analysis (2003)

12. [Finance - Analysis] Helfert, Erich A. Financial Analysis Tools and Techniques a Guide for Managers (2001)

13. [Finance - Analysis] John Wiley & Sons - Introduction to Financial Reporting & Analysis (2003)

14. [Finance - Analysis] John Wiley & Sons - New Era Value Investing - A Disciplined Approach To Buying Value And Growth Stocks (2003)

15. [Finance - Analysis] McGraw.Hill- Michael Sincere - Understanding Stocks (2004)

16. [Finance - Analysis] McGraw-Hill - Business Analysis and Valuation, Text and Cases (2003)

17. [Finance - Analysis] McGraw-Hill - Donald G. - The New Reality Of Wall Street (2004)

18. [Finance - Analysis] McGraw-Hill - ERICH A. HELFERT- Financial Analysis Tools and Techniques - A Guide for Managers (2003)

19. [Finance - Analysis] NY Institute Of Finance - Murphy, John - Technical Analysis Of The Financial Markets (1999)

20. [Finance - Analysis] Russian - Schwager, Jack D - Technical Analysis

21. [Finance - Analysis] Unkown - How To Read a Financial Report

22. [Finance - Analysis] Wiley - George T. Friedlob - Essentials Of Financial Analysis (2003)

23. [Finance - Analysis] Wiley- Michel Fleuriet - Finance A Fine Art (2003)

24. [Finance - Analysis]John Wiley & Sons - HAROLD BIERMAN - Private Equity - Transforming Public Stock to Create Value (2003)

25. [Finance - Anlysis] McGraw-Hill - Brealey & Myers - Financial Analysis With Excel (2003)

26. [Finance - Corporate] - Myers & Richard A. Brealey - Fundamentals of Corporate Finance - 3rd ed (2001)

27. [Finance - Corporate] Ross - Fundamentals of Corporate Finance Vol. I - 6th ed (2003)

28. [Finance - Corporate] An Overview of Corporate Finance and the Financial Environment (200x)

29. [Finance - Corporate] Citibank - Basics of Coporate Finance (1994)

30. [Finance - Corporate] Mcgraw-Hill - Brealey & Myers - Principles Of Corporate Finance, 6Th Edition Slides (2003)

31. [Finance - Corporate] Wiley - GEORGE M. NORTON III - Valuation - Maximizing Corporate Value (2003)

32. [Finance - Credit Rating] AAA Credit Secrets (200x)

33. [Finance - Derivatives] Mark Rubinstein - Rubinstein on Derivatives (1999)

34. [Finance - Dictionary] - Dictionary Of Financial And Business Terms

35. [Finance - FX] Fabozzi, Frank - The Global Money Markets (2003)

36. [Finance - Investment] Dearborn - Secure Your Financial Future Investing in Real Estate (2003)

37. [Finance - Investment] Mcgraw Hill - Charles M. LaLoggia - The Superstock Investor (2001)

38. [Finance - Management] Wiley - CHARLES SMITHSON - Credit Portfolio Management (2003)

39. [Finance - Management]Rob Reider - Managing Cash Flow An Operational Focus (2003)

40. [Finance - Modeling] CRAIG W. HOLDEN - Spreadsheet Modeling in Corporate Finance

41. [Finance - Quantitatives] JAY B. ABRAMS - Quantitative Business Valuation (2003)

42. [Finance - References] Wiley - Best Websites For Financial Professionals Business Appraisers And Accountants (2003)

43. [Finance - Securities] - Elaine Scott - Stocks and Bonds (1984)

44. [Finance - Stock Market] McGraw Hill - WILLIAM A. RINI- Fundamentals of the Securities Industry (2003)

45. [Finance - Theory] John Campbell - Strategic asset allocation (2000)

46. [Finance - Theory] Stephen F. LeRoy - Principles of Financial Economics (2001)

47. [Finance - Stock Trading] JAMES SAGNER - Real World of Finance (2003)

48. [Finance - Stock Trading] - Insider''s Guide to Trading the World''s Stock Markets (2001)

49. [Finance - Stock Trading] Barry Rudd - Stock Patterns For Day Trading And Swing Trading (2000)

50. [Finance - Stock Trading]Conway, Mark R. - Professional Stock Trading (2003)

51. [Finance - Stock Trading] DREMAN, David - Contrarian Investment Strategies-The Next Generation (1998)

52. [Finance - Stock Trading] Harper Business - Stock Market Wizards (Jack Schwager)

53. [Finance - Stock Trading] JEFFREY OWEN KATZ - The Encyclopedia of Trading Strategies

54. [Finance - Stock Trading] Martin J. Pring - Investment Psychology Explained Classic Strategies to Beat the Markets (2000)

55. [Finance - Stock Trading] Willam J. O''Neil. How to Make Money in Stocks (1995)

56. [Finance] John A. Tracy - MBA in Finance - 2rd ed (2002)

57. [Financel - Trading] Wiley - Intermarket Technical Analysis - Trading Strategies for the Global Stock, Bond, Commodity, and Currency Markets (1991)

58. [Finane - Risk Management] Prentice Hall - Making Enterprise Risk Management Pay Off (2002)

59. [Financial Market Trading ebook] PETERS, Edgar E. - Fractal Market Analysis (1994)

60. [Finance - Trading] Wiley- Edgar Peters - Fractal Market Analysis

61. [Finance - Trading] Wiley - MARTIN D. WEISS - Crash Profits Make Money When Stocks Sink And Soar (2003)

62. [Finance - Trading] Wiley - J. Muphy - Intermarket Technical Analysis Trading Strategies For The Global Stock, Bond, Commodity, And Currency Markets (1991)

63. [Finance - Trading] Paulos, John Allen - A Mathematician Plays the Stock Market (2003)

64. [Finance - Trading] Oz, Tony - The Stock Trader (2000)

65. [Finance - Trading] Merriman , Raymond - Stock Market Timing Valuation (19xx)

66. [Finance - Trading] McGraw-Hill - Time Factors In The Stock Market (1937)

67. [Finance - Trading] Mark Douglas. - Trading in the Zone (2001)

68. [Finance - Trading] L O U I S B. ME N D E L S O H N -Trend Forecasting with Technical Analysis (2000)

69. [Finance - Trading] K.H. Shaleen - Technical analysis & options strategies

70. [Finance - Trading] Gately, Ed - Forecasting Profits Using Price & Time (1998)

71. [Finance - Trading] Fisher, Robert - Fibonacci Applications And Strategies For Traders (1993)

72. [Finance - Trading] Butaney, T.G. - Forecasting Prices - 5th Edition (1958)

73. [Finance - Trading] - Wiley - Bill Williams - Finance-trading chaos (2003)

74. [Finance - Trading] - Unkown - The Elliott Waves Principles

75. [Finance - Trading] - Mcgraw-Hill - Options Essential Concepts And Trading Strategies, 2Nd Edition (1995)

76. [Finance - Trading] Leigh Stevens - Essential Technical Analysis - Tools and Techniques to Spot Market Trends (2002)

77. [Finance - Trading] - Gann , W.D. - Wall Street Stock Selector (1930)

78. [Finance - Trading Skills] Robert T. Kiyosaki - You Can Choose To Be Rich

79. [Finance - Trading Guide] Yu, Jea - Guide to Electronic Trading (2000)

80. [Finance - Trading Guide] Nasdaq Trader Manual

81. [Finance - Trading Analysis] Bryce Gilmore - Dynamic Time and Price Analysis of Market Trends

82. [Finance - Stock Trading] Tharp, van K. - Trade Your Way to Financial Freedom

83. [Finance - Stock Trading] Kaufman , Perry J. - Trading Systems and Methods (1998)

84. [Finance - Stock Trading] Greg Morris - Candlestick Charting Explained

85. [Finance - Stock Trading] ANDERSON, Richard - Market Timing Models (1997)

86. [Finance - Options] John Wiley & Sons - Real Options Analysis Course - Business Cases and Software Applications (2003)

87. [Finance - Options] Wiley - Robert Kolb -Understanding Options

88. [Finance - Option Trading] Najarian - How I Trade Options (2001)

89. [Finance - Option Trading] DEMARK T. - DeMark on day-trading options (1999)

90. [Finance - FX Trading] Wiley - Currency Strategy - A_Practitioner''s Guide to Currency Investing - Hedging and Forecasting (2002)

91. [Finance - FX Trading] - Ryan Jones - Forex Misc - Money Management (200x)

92. [Finance - Futures Trading] Balsara, Nauzer J. - Money Management Strategies for Futures Traders

93. [ Finance - Trading] Bayer, George - Stock and Commodity Traders´ Hand-Book of Trend Determination

94. [Finance - Accounting] Account management - Simply Accounting (1998)

95. [Finance - Accounting] John Wiley - John Leslie Livingstone - The Portable MBA in Finance and Accounting, 3rd Edition (2002)

96. [Finance - Accounting] McGraw Hill - Financial Accounting

97. [Finance - Accounting] Wiley - Charles W. Mulford - The Financial Numbers Game - Detecting Creative Accounting Practices (2003)

98. [Finance - Accounting] Wiley - Steven M. Bragg - Accounting Best Practices - 3Rd Edition (2004)

99. [Finance - Management Accounting] Dictionary of financial and business terms

RISK MANAGEMENT

100. [Finance - Risk Management] Wiley - Philippe Jorion- Financial Risk Manager Handbook, 2Nd (2003)

101. [Risk Management] J. Franke- Measuring Risk in Complex Stochastic Systems (2000)

102. [Risk Management] McGraw Hill - RETO R. GALLATI - Risk Management And Capital Adequacy (2003)

103. [Risk Management] Pearson Ed - Risk Management In Emerging Markets (2002)

104. [Risk Management] Wiley - J. Edward Ketz - Hidden Financial Risk Understanding Off–Balance Sheet Accounting (2003)

105. [Risk Management] Wiley - MARY HARDY -The New Science of Modeling and Risk Management for Equity-link Life Insurance (2003)

105. [Risk Management] Wiley - Paul S. Turner - Finance Managing The Risks Of Payment System (2003)

107. [Risk Management] Wiley - Yen Y. Chong- Investment Risk Management (2004)

108. [Risk Management] Wiley- Investment Guarantees Modeling and Risk Management for Equity-Linked Life Insurance (2003)


Tài Chính Khác:

1. Wiley - Investment Performance Measurement
2. Valuation Measuring and Managing the Value of Companies - 3rd edition
3. Murphy, John J - Technical Analysis Of The Financial Markets (Ny Institute Of Finance, 1999)
4. Financial Analysis Tools and Techniques - A Guide for Managers
5. Wiley - Essentials of Financial Analysis
6. Principles of financial economics
7. John Wiley & Sons - Introduction to Financial Reporting & Analysis
8. Fundamentals Corporate Finance
9. Corporate Finance and Corporate Governance
10. McGraw.Hill, Understanding Stocks (2004)
11. Fabozzi Frank J. - Handbook of Equity Style Management (JW) (2003)

Ngoài ra còn có khoảng 20+ sách chuyên sâu và 100+ bài nghiên cứu của các giáo sư về lĩnh vực tài chính công ty và phân tích tài chính.

III. TOÁN TÀI CHÍNH VÀ DERIVERTIVES

1. Real Options Analysis Coursebusiness Cases And Software Applications - John Wiley & Sons
2. Kolb, Robert - Understanding Options
3. Wilmott, Paul - The Mathematics of Financial Derivatives (1995)
4. Lawrence - Introduction To Stochastic Differential Equations (Berkelay lecture)
5. [Prentice Hall, Hull] - Options, futures and other derivative securities, 5th ed
6. Steven Shreve - Stochastic Calculus and Finance
7. Ruppert - Financial Engineering
8. The Mathematics Of Financial Derivatives by Paul Wilmott
9. Cochrane - Asset Pricing Models


Ngoài ra còn gần 30 cuốn sách chuyên sâu về lĩnh vực này và khoảng 200+ research papers của các giáo sư và các chuyên gia tài chính.

IV. QUẢN LÝ RỦI RO

1. Financial Risk Manager Handbook, 2Nd
2. Finance Managing The Risks Of Payment System - Wiley
3. Risk Management - Measuring Risk in Complex Stochastic Systems
4. Wiley- Hidden Financial Risk Understanding Off–Balance Sheet Accounting
5. McGraw Hill - Risk Management And Capital Adequacy
6. Wiley - Investment Risk Management (2004)
7. Wiley - The New Science of Modeling and Risk Management for Equity-link Life Insurance

Ngoài ra còn có nhiều bài nghiên cứu của các giáo sư và chuyên gia.

V. KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

1. The Elliott Waves Principles
2. Butaney, T.G. - Forecasting Prices (5th Edition)
3. Yu, Jea - Guide to Electronic Trading
4. BAYER, George (1940) - Stock and Commodity Traders'' Hand-Book of Trend Determination
5. Dynamic Time and Price Analysis of Market Trends - Bryce Gilmore
6. McGraw-Hill - Time Factors In The Stock Market
7. John Wiley & Sons - Real Options Analysis Course - Business Cases and Software Applications
8. Gann , W.D. - Wall Street Stock Selector
9. Najarian - How I Trade Options
10. Essential Technical Analysis - Tools and Techniques to Spot Market Trends - Leigh Stevens - 2002
11. Wiley - The Encyclopedia of Trading Strategies

Ngoài ra còn khoảng 20 cuốn sách chuyên sâu và 100+ papers

VI. KẾ TOÁN

1. Financial Accounting (McGraw-Hill)
2. Wiley - Accounting Best Practices - 3Rd Edition 2004
3. Wiley - The Financial Numbers Game Detecting Creative Accounting Practices
4. John Wiley - The Portable MBA in Finance and Accounting, 3rd Edition
5. John Wiley & Sons - The Financial Numbers Game - Detecting Creative Accounting Practices

VII. TỪ ĐIỂN

1. Dictionary of financial and business terms

VIII. QUẢN TRỊ KINH DOANH

Có khoảng 30 cuốn sách các loại về:

1. Leadership
2. Marketing
3. Management
4. Career

IX. XÁC XUẤT THỐNG KÊ VÀ KINH TẾ LƯỢNG

1. Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics
2. Davidson & MacKinnon (1999) - Foundations of Econometrics
3. McGraw-Hill - Schaum''s Outlines Series - Probability, Random Variables and Random Processes
4. An Introduction To Statistical Inference And Data Analysis
5. Ross, Sheldon M - Introduction To Probability Models (Sixth Ed)

Ngoài ra còn có khoảng 10 cuốn sách về Time Series Analysis và nhiều papers.

X. TOÁN VÀ CÁC ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG KINH TẾ

1. Computer Architecture A Quantitative Approach - 3rd Edition
2. Han-Fu Chen Stochastic Approximation And Its Application (Kluwer,2002)
3. Prentice Hall - Foundations of Calculus
4. Advanced Calculus with Applications in Statistics - A. Khuri 2003 (Wiley)
5. Matlab Financial Derivatives Toolbox User''s Guide
6. Wiley - Financial Instrument Pricing Using C++
7. McGraw-Hill - Brealey & Myers - Finance - Financial Analysis With Excel

Ngoài ra còn rất nhiều Ebook về Tài Chính, Kế Toán, Đầu Tư, Kinh Tế Học khác.
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,012
125
63
45
Hà nội
vnuni.net
#2
goimaitenem đã là thành viên lâu năm của diễn đàn thì chắc phải biết là tuy sự chia sẻ này rất là tuyệt nhưng topic sẽ rất là dài dài toàn những bài hỏi xin cách thức để có được những tài liệu đó. Có lẽ bạn lên đưa lên thông tin về cách thức để mọi người có thể có được những gì bạn mong muốn share cho mọi người và sau đó close topic này lại ngay để tránh tình trạng xin xỏ kéo dài. (Tốt nhất là liên hệ với Admin, ghi cho họ 1 hoặc vài CDs về mấy books trên) để họ upload lên thư viện.

To các bạn muốn xin tài liệu của goimaitenem, hãy thử tìm cách liên lạc (xem hồ sơ của goimaitenem để xem có thông tin YM, ĐT, v.v... và liên hệ cá nhân trước khi post bài hỏi xin trên thread này)

Thanks goimaitenem for sharing :) and thanks all for not posting here just to beg.

Topic should be CLOSED

To Maco: Chẳng ai đọc 4,5Gb sách đó đâu, upload vài quyển hay hay lên trên đó thôi. Anh còn có nhiều hơn nhiều so với 4,5Gb eBooks. Nhà anh có hẳn 1 tủ to tướng đựng CDs mà bây giờ CDs đã phải vứt lăn lóc mấy chồng đĩa trên bàn làm việc rồi. Đọc cùng lắm là 2 đến 5 quyển eBooks là ...vỡ mắt. Mọi người cứ thử đọc mà xem.

Hãy học bài tìm kiếm của bác Sunf, mọi người tự khắc tìm được đúng cái book mà mọi người cần.
 
Sửa lần cuối:
G

goimaitenem

Sơ cấp
19/11/03
33
1
8
112
Tp.HCM
www.trevietnam.com
#4
Bác nào quan tâm thì mang 10 đĩa CD trắng qua nhà tui chép giúp cho. Địa chỉ 10Bis cư xá Tự do - F.7 - Q.Tân Bình. ĐT: 0913 96 31 96.
 
K

kalina

Sơ cấp
16/11/05
1
0
0
Can Tho
#5
Bác goimaitenem ơi, em rất muốn có các file ebook của bác, nhưng hiện giờ em không có ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nếu bác không phiền thì bác có thể gửi dùm em qua e-mail không ạ??? E-mail của em là: duongquenhu@gmail.com. Em đang cần các quyển sách sau:
1. Mankiw - Principles of Macroeconomics
2. Mankiw 2003 - Principles of Microeconomics
3. McGraw-Hill - Brealey & Myers - Finance - Financial Analysis With Excel
4. Advanced Calculus with Applications in Statistics - A. Khuri 2003 (Wiley)

Em cám ơn bác nhiều, khi nào có dịp đến TPHCM thì chắc em xin bác mấy file đó để về đọc. Tất cả các e-book đó đều là các quyển sách hay.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

 • phùng ý nhi
 • daongocnam0603
 • voi rừng
 • tieuthu_007
 • auyeuch
 • thoibimat
 • noithatluxxy
 • xediengiatot
 • Phan_vannh
 • thanhsu0612
 • Trần Thị Thảo Nguyên
 • vachngancnc
 • Vincent_Han
 • HoangmiuTGG
 • Quỳnh Béo
Xem nhiều