Mất biên lai thu Huy động đóng góp, xử lý thế nào đây?

  • Thread starter gianghia
  • Ngày gửi
G

gianghia

Sơ cấp
16/10/04
36
0
0
vn
www.taichinhcujut.com
#1
Hiện tại chỗ tui có 1 đơn vị làm mất 1 cuốn biên lai thu huy động đóng góp nhân dân ( ko phải biên lai thuế), bây giờ mình phải xử lý thế nào đây các bạn. có phải mi`nh tìm biên lai có liên có thu tiền cao nhât trong thời điểm mất biên lai rui` x 50 phải ko??? nếu như thế thì một cuốn biên lai này phạt vài chục triệu thì lớn quá.
 
P

PHIHUNGVN

Thành viên thân thiết
4/1/05
1,394
11
38
45
HANOI
#2
gianghia nói:
Hiện tại chỗ tui có 1 đơn vị làm mất 1 cuốn biên lai thu huy động đóng góp nhân dân ( ko phải biên lai thuế), bây giờ mình phải xử lý thế nào đây các bạn. có phải mi`nh tìm biên lai có liên có thu tiền cao nhât trong thời điểm mất biên lai rui` x 50 phải ko??? nếu như thế thì một cuốn biên lai này phạt vài chục triệu thì lớn quá.
Cần phải xác định rõ được là biên lai này không phải thuế thì ai phát hành, qui định xử phạt loại này có không, ai chịu trách nhiệm, trách nhiệm tới đâu.
Nếu người khác nhặt được đi huy động dân ( lừa đảo) ai là người chịu trách nhiệm. Và cuối cùng đơn vị của bạn là đơn vị gì ( doanh nghiệp, hay cơ quan quận, phường...)
 
G

gianghia

Sơ cấp
16/10/04
36
0
0
vn
www.taichinhcujut.com
#3
Biên lai nay` do cơ quan tài chính ( sở tài chính, phòng tài chính ) cấp cho đơn vị để thu huy động đóng góp nhân dân ( Phường xã,...) Tất nhiên là đã quy ra được trách nhiệm cá nhân người làm mất có điều tôi vẫn chưa biết được là quy định xử phạt như thế nào. Tui chưa đọc quy định xử phạt nào cụ thể về việc làm mất biên lai thu huy động ( ngoài thuế) , có thông tư 35-TC/NSNN của Bộ Tài chính nhưng tui vẫn thấy chung chung thế nào ấy : ( font .vntimes nên đọc ko được )

III. Xö lý vi ph¹m vµ khen th­ëng:
1. Xö lý vi ph¹m:
- Tr­êng hîp mÊt biªn lai thu tiÒn, ®n vÞ, c¸ nh©n lµm mÊt phi b¸o c¸o ngay víi c quan tµi chÝnh cÊp biªn lai ®Ó c quan tµi chÝnh th«ng b¸o kÞp thêi cho c quan C«ng an vµ Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®Þa ph­ng ®Ó cã biÖn ph¸p truy t×m vµ ng¨n chÆn viÖc lîi dông biªn lai bÞ mÊt.
- Biªn lai thu tiÒn bÞ mÊt phi båi hoµn b»ng tiÒn cho mçi sè b»ng sè thu cao nhÊt cña biªn lai thu tiÒn cho quü cïng lo¹i trong thêi gian mét th¸ng kÓ tõ ngµy ph¸t hiÖn bÞ mÊt vÒ tr­íc t¹i ®Þa bµn huyÖn, thÞ x• hoÆc t­ng ®­ng. Møc båi th­êng vËt chÊt tèi ®a kh«ng qu¸ møc båi th­êng quy ®Þnh t¹i khon 3 §iÒu 142 Ch­ng IV cña Bé LuËt h×nh sù. Tr­êng hîp vi ph¹m nghiªm träng, g©y thÊt tho¸t lín th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Ngoµi ra, ng­êi ®Ó tæn thÊt biªn lai thu tiÒn cßn bÞ xÐt xö ph¹t hµnh chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
- Tr­êng hîp ®• xö lý båi th­êng vËt chÊt, nÕu ph¸t hiÖn nh÷ng biªn lai bÞ mÊt mµ ®­a ra sö dông th× phi truy xÐt vµ b¾t båi th­êng vËt chÊt ë møc cao hn tr­íc tuú theo møc ®é vi ph¹m.
- Tr­êng hîp tæn thÊt biªn lai do kh¸ch quan nh­: B•o lôt, ho ho¹n bÊt ngê, bÞ kÎ gian uy hiÖp,.... hoÆc vi ph¹m lÇn ®Çu møc ®é thiÖt h¹i Ýt, tuú theo tõng tr­êng hîp cô thÓ, cã thÓ ®­îc xÐt gim hoÆc miÔn båi th­êng vËt chÊt.
- Tr­êng hîp mÊt biªn lai ®• sö dông mµ ®­ng sù chøng minh ®­îc ®Çy ®ñ sè tiÒn ®• thu vµ nép hÕt tiÒn vµo quü th× ®­îc miÔn båi hoµn vËt chÊt.


Không biết có văn bản nào cụ thể quy định về trách nhiệm xử phạt về việc này không nhỉ?

Đề nghị bạn đánh máy sửa lại bài viết của mình, nếu không sẽ bị xoá trong vòng 24h nữa.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

PHIHUNGVN

Thành viên thân thiết
4/1/05
1,394
11
38
45
HANOI
#4
gianghia nói:
Biên lai nay` do cơ quan tài chính ( sở tài chính, phòng tài chính ) cấp cho đơn vị để thu huy động đóng góp nhân dân ( Phường xã,...) Tất nhiên là đã quy ra được trách nhiệm cá nhân người làm mất có điều tôi vẫn chưa biết được là quy định xử phạt như thế nào. Tui chưa đọc quy định xử phạt nào cụ thể về việc làm mất biên lai thu huy động ( ngoài thuế) , có thông tư 35-TC/NSNN của Bộ Tài chính nhưng tui vẫn thấy chung chung thế nào ấy : ( font .vntimes nên đọc ko được )

III. Xö lý vi ph¹m vµ khen th­ëng:
1. Xö lý vi ph¹m:
- Tr­êng hîp mÊt biªn lai thu tiÒn, ®n vÞ, c¸ nh©n lµm mÊt phi b¸o c¸o ngay víi c quan tµi chÝnh cÊp biªn lai ®Ó c quan tµi chÝnh th«ng b¸o kÞp thêi cho c quan C«ng an vµ Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®Þa ph­ng ®Ó cã biÖn ph¸p truy t×m vµ ng¨n chÆn viÖc lîi dông biªn lai bÞ mÊt.
- Biªn lai thu tiÒn bÞ mÊt phi båi hoµn b»ng tiÒn cho mçi sè b»ng sè thu cao nhÊt cña biªn lai thu tiÒn cho quü cïng lo¹i trong thêi gian mét th¸ng kÓ tõ ngµy ph¸t hiÖn bÞ mÊt vÒ tr­íc t¹i ®Þa bµn huyÖn, thÞ x• hoÆc t­ng ®­ng. Møc båi th­êng vËt chÊt tèi ®a kh«ng qu¸ møc båi th­êng quy ®Þnh t¹i khon 3 §iÒu 142 Ch­ng IV cña Bé LuËt h×nh sù. Tr­êng hîp vi ph¹m nghiªm träng, g©y thÊt tho¸t lín th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Ngoµi ra, ng­êi ®Ó tæn thÊt biªn lai thu tiÒn cßn bÞ xÐt xö ph¹t hµnh chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
- Tr­êng hîp ®• xö lý båi th­êng vËt chÊt, nÕu ph¸t hiÖn nh÷ng biªn lai bÞ mÊt mµ ®­a ra sö dông th× phi truy xÐt vµ b¾t båi th­êng vËt chÊt ë møc cao hn tr­íc tuú theo møc ®é vi ph¹m.
- Tr­êng hîp tæn thÊt biªn lai do kh¸ch quan nh­: B•o lôt, ho ho¹n bÊt ngê, bÞ kÎ gian uy hiÖp,.... hoÆc vi ph¹m lÇn ®Çu møc ®é thiÖt h¹i Ýt, tuú theo tõng tr­êng hîp cô thÓ, cã thÓ ®­îc xÐt gim hoÆc miÔn båi th­êng vËt chÊt.
- Tr­êng hîp mÊt biªn lai ®• sö dông mµ ®­ng sù chøng minh ®­îc ®Çy ®ñ sè tiÒn ®• thu vµ nép hÕt tiÒn vµo quü th× ®­îc miÔn båi hoµn vËt chÊt.


Không biết có văn bản nào cụ thể quy định về trách nhiệm xử phạt về việc này không nhỉ?

Đề nghị bạn đánh máy sửa lại bài viết của mình, nếu không sẽ bị xoá trong vòng 24h nữa.
Trời bạn ơi người ta đã qui định cụ thể thế còn gì hả bạn. chỗ nào bạn thấy khó hiểu bạn hãy nói ra cùng trao đổ.
 
G

gianghia

Sơ cấp
16/10/04
36
0
0
vn
www.taichinhcujut.com
#5
Quy định như thế còn chung chung lắm, vì theo quy định nếu đền biên lai theo liên có giá trị lớn nhất thì mất một cuốn biên lai đền mấy chục triệu bạn nghĩ sao? ở bên Thuế mất một cuốn biên lai thì phạt 1 liên từ 200 -1.000.000 đồng chẵn, chưa kể có thể chịu trách nhiệm hình sự. xem ra ở đây cũng có ít người quan tâm đến chủ đề này nhỉ?
 
T

Trang4t

Sơ cấp
31/8/05
1
0
0
38
Daklak
#6
Mất biên lai huy động do sở tài chính thì phải lên phòng tài chính kế hoạch hoặc nơi nào cấp biên lai cho mình trực tiếp để được hướng dẫn chứ. Nếu mất biên lai thì căn cứ vào số tiền cao nhất trong tất cả các biên lai trong toàn tỉnh. Nếu mất cả cuốn biên lai thì phải nhân cho 50 số là đúng rồi.
Hết năm rồi bạn xử lý thế nào rồi thông báo cho mình biết với nhé!
 
M

mature102

Thành viên thân thiết
25/7/05
50
0
0
42
Hà Nội
#7
Trang4t nói:
Mất biên lai huy động do sở tài chính thì phải lên phòng tài chính kế hoạch hoặc nơi nào cấp biên lai cho mình trực tiếp để được hướng dẫn chứ. Nếu mất biên lai thì căn cứ vào số tiền cao nhất trong tất cả các biên lai trong toàn tỉnh. Nếu mất cả cuốn biên lai thì phải nhân cho 50 số là đúng rồi.
Hết năm rồi bạn xử lý thế nào rồi thông báo cho mình biết với nhé!

Không biết tui gửi cái này có giúp gì được em không!

CÔNG VĂN


CỦA BỘ TÀI CHÍNH 13344/BTC-TCT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ VIỆC
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LÀM MẤT ẤN CHỈ THUẾ


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Thời gian vừa qua, một số Cục Thuế có công văn hỏi về việc xử phạt vi phạm hành chính làm mất biên lai, ấn chỉ thuế; Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Nghị định số 185/2004NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đã bỏ quy định xử phạt vi phạm làm mất chứng từ kế toán. Do đó, Điều 27 Chế độ quản lý sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế đã không phù hợp với Nghị định số 185/2004/NĐ-CP nêu trên, nên không còn hiệu lực thi hành.
Vì vậy, kể từ ngày Nghị định số 185/2004/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực thi hành thì không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 27 Chế độ quản lý sử dụng ấn chỉ thuế nêu trên. Trường hợp mất biên lai đã bị xử phạt và nộp tiền phạt vào NSNN thì không hoàn trả lại số tiền đã nộp. Cán bộ, công chức làm mất biên lai, ấn chỉ thuế thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Mặc dù công văn trên trả lời cho loại biên lai thu thuế và áp dụng cho các loại hình Nhà nước thu phí, nhưng anh cho rằng em cứ yên tâm mà làm dù đó là biên lai loại gì và do ai phát hành cũng thế thôi, không mất từng đó ........xiền đâu, không phải là ngoại lệ được, còn kỷ luật à ít khi sợ lắm!
 
Sửa lần cuối:
H

hoangthihien

Sơ cấp
3/4/05
65
0
6
35
Lang son
#8
mọi người đang trao đổi về biên lai . em muốn hỏi cả nhà vấn đề này . Hiện nay biên lai thu tiền xây dựng của trường em ( Có từ số 698 đến sô 723 ) > nhưng do sơ xuất em đã viết quyển biên lai 721 , 722 và 723 , còn các quyển khác thì em chưa viết . Mà nếu có viết thì cũng ko hết được những quyển biên lai từ 698-720 . Liệu như vậy có làm sao ko ? Các anh chị giúp em với .
 
G

gianghia

Sơ cấp
16/10/04
36
0
0
vn
www.taichinhcujut.com
#9
Thanks bạn mature, nhưng tôi nghĩ trong trường hợp này ko thể áp dụng công văn như trên được vì biên lai thuế thì khác so với biên lai do cơ quan tài chính cấp . hiện tại thì tôi vẫn xử lý việc mất biên lai trên theo thông tư 35 của bộ tài chính ( Đến thời điểm hiện nay tôi vẫn chưa tìm thấy được thông tư hướng dẫn nào mới hơn về việc xử lý và quản lý biên lai do cơ quan tài chính cấp.

"Mất biên lai huy động do sở tài chính thì phải lên phòng tài chính kế hoạch hoặc nơi nào cấp biên lai cho mình trực tiếp để được hướng dẫn chứ. Nếu mất biên lai thì căn cứ vào số tiền cao nhất trong tất cả các biên lai trong toàn tỉnh. Nếu mất cả cuốn biên lai thì phải nhân cho 50 số là đúng rồi.
Hết năm rồi bạn xử lý thế nào rồi thông báo cho mình biết với nhé!"
mất biên lai huy động đóng góp ở nơi nào thì bạn lên cơ quan tài chính ở nơi đó báo mất sau đó họ sẽ hướng dẫn và xử lý. ví dụ bạn ở huyện X, thì khi mất biên lai bạn phải lên phòng tài chính huyện X để được hướng dẫn xử lý. còn mất cuốn biên lai nào thì đúng là phải đền giá trị cao nhất trong 1 liên của huyện đó chứ không phải trong toàn tỉnh và giá trị cao nhất của liên đó trong 1 tháng gần nhất.

mọi người đang trao đổi về biên lai . em muốn hỏi cả nhà vấn đề này . Hiện nay biên lai thu tiền xây dựng của trường em ( Có từ số 698 đến sô 723 ) > nhưng do sơ xuất em đã viết quyển biên lai 721 , 722 và 723 , còn các quyển khác thì em chưa viết . Mà nếu có viết thì cũng ko hết được những quyển biên lai từ 698-720 . Liệu như vậy có làm sao ko ? Các anh chị giúp em với . <-----Biên lai thu xây dựng trường cũng do cơ quan tài chính cấp. việc viết biên lai thì quyển nào trước cũng được ko quan trọng là phải viết theo thứ tự tuy nhiên bạn phải lưu ý trong 1 cuốn biên lai có 50 liên đều có số ****** và yêu cầu phải viết theo thứ tự từ liên trước ra liên sau, ko thể cách 1 hay vài liên ra được , trong trường hợp bạn vô tình bỏ 1 vài liên thì liên trước đó hủy. ví dụ : 1 cuốn biên lai có số liên từ 50001 đến 50050, bạn viết liên 50001-50010 rồi sau đó bạn viết liên 50014 thì 2 liên trước đó là 50012,13 bạn phải huỷ.
 
M

monocarol

Sơ cấp
12/6/15
1
0
1
26
#10
Cả nhà ơi giúp mình với! Mình làm kế toán thu ở phường, vừa rồi bác tổ trưởng tổ dân phố lên quyết toán tiền thu quỹ anqp thì mình phát hiện 1 liên biên lai bị mất (nhưng mà là liên xanh) hiện tại mình k bik xử lý thế nào, có nên báo với phòng tài chính không? và nếu bị phạt hành chính thì mức phạt ra sao theo văn bản nào vậy?
 
L

lam1702

Sơ cấp
23/11/15
1
0
1
28
#11
Cả nhà ơi giúp mình với! Mình làm kế toán thu ở phường, vừa rồi bác tổ trưởng tổ dân phố lên quyết toán tiền thu quỹ anqp thì mình phát hiện 1 liên biên lai bị mất (nhưng mà là liên xanh) hiện tại mình k bik xử lý thế nào, có nên báo với phòng tài chính không? và nếu bị phạt hành chính thì mức phạt ra sao theo văn bản nào vậy?
mình cũng bị giống như bạn h bạn sao rồi giúp mình với.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều