List Văn bản luật tính đến tháng 11/11/2005

 • Thread starter hongquyen
 • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 11 tháng 11 năm 2005
1. Công văn số 4070/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty cổ phần mới thành lập
2. Công văn số 4071/TCT-ĐTNN ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu
3. Công văn số 4072/TCT-ĐTNN ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ hạch toán chí phí mua ngoài
4. Công văn số 4073/TCT-TVQT ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng
5. Công văn số 4074/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Công văn số 4075/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thù lao cho thành viên
7. Công văn số 4079/TCT-PCCS ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp
8. Công văn số 4076/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn giảm thuế giá trị gia tăng
9. Công văn số 4080/TCT-ĐTNN ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế đối với hoạt động bao thanh toán
10. Công văn số 4043/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tiền thuê đất
11. Công văn số 4045/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tính khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp
12. Công văn số 4046/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tiền thuê đất
13. Công văn số 4063/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế
14. Công văn số 4057/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ thu tiền viện phí
15. Công văn số 4058/TCT-TTr ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về áp dụng các biện pháp cưỡng chế
16. Công văn số 4059/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tiền thuê đất
17. Công văn số 4060/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thông báo thuế thu nhập hoạt động chuyển quyền sử dụng đất
18. Công văn số 4053/TCT-DNNN ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm tiền thuê đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước đối với Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất
19. Công văn số 4035/TCT-TS ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất
20. Công văn số 4003/TCT-THTK ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Hướng dẫn cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc nhận khoán

Ngày 10 tháng 11 năm 2005
1. Công văn số 3801/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chuyển lương chuyên viên chính trong công ty nhà nước
2. Công văn số 3785/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn pháp luật lao động
3. Công văn số 3786/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xếp hạng doanh nghiệp
4. Công văn số 3788/LĐTBXH-LĐVL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định tỷ lệ người lao động nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
5. Công văn số 3787/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xếp hạng công ty nhà nước
6. Quyết định số 287/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
7. Quyết định số 284/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông. lâm trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
8. Quyết định số 283/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông,lâm trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
9. Công văn số 3767/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
10. Công văn số 3771/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nâng bậc, ngạch lương đối với người lao động thuộc Bưu điện Tp Hồ Chí Minh
11. Công văn số 3770/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Quuỹ Hỗ trợ phát triển
12. Quyết định số 5614/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt-Hung trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp Việt -Hung
13. Công văn số 3758/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 281/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chuyển công ty Dệt 8-3 thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành công ty TNHH nhà nước một thành viên
14. Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc Hội về việc thi hành Bộ Luật Dân sự
15. Quyết định số 2667/2005/QĐ-BTM ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá
16. Thông tư số 18/2005/TT-BKHCN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dânc thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ
17. Thông tư Liên tịch số 115/2005/TTLT -BNV-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 /09/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chnh phủ, quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
18. Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)
19. Quyết định số 1571/2005/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/04/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
20. Quyết định số 6092/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp Huế
21. Quyết định số 6044/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà trên cơ sở Trường Trung học Y tế Khánh Hoà
22. Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Ngày 08 tháng 11 năm 2005
1. Công văn số 3983/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với chênh lệch giữa doanh thu và chi phí cước vận tải biển
2. Công văn số 3982/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử phạt vi phạm bán hoá đơn
3. Công văn số 3981/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005
4. Công văn số 3980/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
5. Công văn số 3985/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng
6. Công văn số 3986/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005
7. Công văn số 4003/TCT-THTK ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hướng dẫn cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc nhận khoán
8. Công văn số 3943/TCT-TNCN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản phụ cấp
9. Công văn số 3942/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý thuế đối với hàng hoá mua vào không có hoá đơn
10. Công văn số 3949/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về điều chỉnh báo cáo tài chính và tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
11.Công văn số 3948/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng
12. Công văn số 3947/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
13. Công văn số 3946/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thủ tục, hồ sơ hoà thuế đối với gạo uỷ thác xuất khẩu
14. Công văn số 3954/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng
15. Công văn số 3953/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần
16. Công văn số 3956/TCT-ĐTNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoà thuế giá trị gia tăng
17. Công văn số 3960/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ tàu thuyền
18. Công văn số 3961/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời đơn thư về miến thuế nhà, đất đối với nhà, đất của gia đình lão thành cách mạng
19. Công văn số 3968/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu tiền sử dụng đất
20.Công văn số 3962/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
21. Công văn số 3963/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ tiền đền bù, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp
22. Công văn số 3964/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu liên quan đến đất đai
23. Công văn số 3965/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá tính tiền thuê đất
24. Công văn số 3966/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ ôtô
25. Công văn số 3939/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hàng bán cho doanh nghiệp chế xuất
26. Công văn số 3938/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động gia công chuyển tiếp hàng xuất khẩu
27. Công văn số 3940/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với dự án xây dựng cầu Cần Thơ
28. Công văn số 3929/TCT-DNNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá trị gia tăng đối với hình thức hưởng phí dịch vụ % trên sản lượng thực tế tiêu thụ
29. Công văn số 3925/TCT-DNNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với điện cửa cuốn và mặt hàng motor cửa cuốn
30. Công văn số 3930/TCT-DNNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của dự án điện do Tổng công ty đầu tư
31. Công văn số 3912/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xác định chi phí hợp lý(chi phí mua ngoài; chi phí phát sinh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, quà tặng phát cho khách đi tour;)
32. Công văn số 3907/TCT-PCCS ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
33. Công văn số 3897/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế giá trị gia tăng
34. Công văn số 3898/TCT-ĐTNN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ để hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu
35.Công văn số 3899/TCT-ĐTNN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
36. Công văn số 3900/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
37. Công văn số 3901/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
38. Công văn số 3902/TCT-PCCS ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
39. Công văn số 3903/TCT-DNKngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoá đơn đối với tài sản góp vốn
40. Công văn số 3904/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng
41. Công văn số 3881/TCT-TSngày 31 tháng 10năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ
42.Công văn số 3880/TCT-TTr ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xử lý nợ thuế
43.Công văn số 3879/TCT-TTr ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá đất tính thu tiền sử dụng đất
44. Công văn số 3886/TCT-ĐTNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng
45. Công văn số 3885/TCT-DNK ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
46. Công văn số 3884/TCT-ĐTNNngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
47. Công văn số 3883/TCT-DNK ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập bổ sung
Ngày 07 tháng 11 năm 2005
1. Công văn số 3762/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gian làm cơ sở tính nâng bậc lương(3337/05)
2. Công văn số 3738/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng Công ty Giấy Việt Nam(338/05)
3. Công văn số 3745/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng Công ty Thép Việt Nam(3339/05)
4. Công văn số 3707/LĐTBXH-LĐVL ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp(3340/05)
5. Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010(3341/05)
6. Quyết định số 3642/QĐ-BCN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Sơn Chất dẻo thành Công ty cổ phần Sơn - Chất dẻo(3342/05)
7. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020(3343/05)
8. Nghị quyết số 13/2005/NQ-Cp ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2005(3344/05)
9. Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020(3345/05)
10. Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020(3346/05)
11. Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước(3347/05)
12. Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị(3348/05)
13. Quyết định số 3622/QĐ-BCN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều Quyết định số 2628/QĐ-BCN ngày 17/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông của Công ty Dệt - May Hà Nội thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX(3349/05)
14. Thông tư số 05/2005/TT-BCN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón(3350/05)
15. Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ(3351/05)
16. Thông tư Liên tịch số 18/2005/TTLT-BTM-BCN ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006(3352/05)
17. Thông tư Liên tịch số 172/2005/TTLT-BQP-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hịên một số điều của Nghị dịnh số 132/2004/NĐ-CP ngày 04/06/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Động viên công nghiệp(3353/05)

Ngày 04 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3704/LĐTBXH-LĐVL ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP(3320/05)

2. Quyết định số 112/2005/QĐ-BNV ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo thông tin và công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2008(3321/05)

3. Quyết định số 275/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên(3322/05)

4. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài(3323/05)

5. Công văn số 3695/LĐTBXH-TL ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương(3324/05)

6. Công văn số 3692/LĐTBXH-TL ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương tạm giam, tạm giữ(3325/05)

7. Công văn số 3689/LĐTBXH-TL ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy chế trả lương của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (3326/05)

8. Công văn số 3657/LĐTBXH-TL ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu khi chuyển xếp lương mới(3327/05)

9. Quyết định số 36/2005/QĐ0BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn(3328/05)

10. Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới(3329/05)

11. Quyết định số 232/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010)

12. Quyết định số 1136/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng"(3331/05)

13. Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú(3332/05)

14. Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 về kiểm toán độc lập(3333/05)

15. Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đến năm 2010(3334/05)

16. Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện(3335/05)

17. Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về tiur chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải(3336/05)

Ngày 03 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3656/LĐTBXH-LĐVL ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chế độ theo Điều 31 của Bộ Luật Lao động(3304/05)

2. Công văn số 3661/LĐTBXH-BHXH ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động(3305/05)

3. Quyết định số 268/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đôir mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An(3306/05)

4. Quyết định số 3592/QĐ-BCN ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về sửa đôie khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 7 Quyết định số 2720/QĐ-BCN ngày 25/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá Quý và Vàng Hà Nội thành Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Hà Nội(3307/05)

5. Quyết định số 3591/QĐ-BCN ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam (3308/05)

6. Chỉ thị số 37/2005/CT-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm(3309/05)

7. Thông báo số 13520/BTC-TCĐN ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2005(3303/05)

8. Quyết định số 2581/2005/QĐ-BTM ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2005 đối với hai mặt hàng có xuất xứ lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0%(3310/05)

9. Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính vê hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (/05)

10. Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội - Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5/4//2005 của Chính phủ quy định về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh(3201/05)

11. Quyết định số 36/2005/QĐ-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng về Ban hành "Quy định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan cơ quan Thanh tra Xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kyc thuật của Thanh tra xây dựng"(3313/05)

12. Thông tư số 93/2005/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 18/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng(3314/05)

13. Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy định tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 3/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)(3316/05)

14. Quyết định số 72/2005/QĐ-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều trong Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(3317/05)

15. Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam(3318/05)

16. Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP-BCA-BBCVT ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Bưu chính Viễn thông về hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay thu, truyền, pháp dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh(3319/05)

Ngày 01 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3629/LĐTBXH-LĐVL ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gian để tính chế độ theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP (3240/05)

2. Công văn số 3628/LĐTBXH-LĐVL ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mẫu hợp đồng lao động và thời hạn hợp đồng đối với cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp(3241/05)

3. Công văn số 3644/LĐTBXH-TL ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vận dụng xếp hạng cong ty đối với Ao,A1,A2,A3(3242/05)

4. Công văn số 3635/LĐTBXH-TL ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn(3243/05)

5. Quyết định số 266/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hoá Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long(3244/05)

6. Quyết định số 3587/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành hệ số điều chỉnh Đơn giá các công trình khảo sát thăm dò chuyên ngành than(3245/05)

7. Quyết định số 73/2005/QĐ-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên quốc lộ 1A tại trạm thu phí Diên Phú (Km 1453) và trạm thu phí Cam Thịnh (Km 1517+600)

8. Công văn số 6189/VPCP-VX ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm(3247/05)

9. Công văn số 1649/TTg-ĐMDN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với tổng giám đốc(3248/05)

10. Quyết định số 3554/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duuyệt phương án và chuyển Nhà máy Nước khoáng Đakai thành Công ty cổ phần Nước khoáng Đakai(3249/05)

11. Quyết định số 3555/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duuyệt phương án và chuyển Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh thành Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Tĩnh(3350/05)

12. Quyết định số 3573/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duuyệt phương án và chuyển Công ty Len Việt Nam thành Công ty cổ phần len Việt Nam(3253/05)

13. Quyết định số 3557/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duuyệt phương án và chuyển Công ty Hoá chất Việt Trì thành Công ty cổ phàn Hoá chất Việt Trì(3254/05)

14. Quyết định số 3556/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 163/2004/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Lạc(3255/05)

15. Quyết định số 3513/QĐ-BCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duuyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức thành Công ty cổ phần Điện tử Thủ Đức(3256/05)

16. Quyết định số 2567/2005/QĐ-BTM ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng xuất khẩu và nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d'lvoire (Bờ biển Ngà)(3257/05)

17. Công văn số 13393/BTC-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để giải quyết dứt điểm nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản(3251/05)

18. Quyết định số 260/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Vùng phía Tây đường Hồ Chí Minh đến năm 2020(3258/05)

19. Lệnh số 27/2005/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về cựu chiến binh(3252/05)

20. Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về Qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí(3260/05)

21. Chương trình phối hợp số 5612/CTPH-BCN-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp - Bộ Quốc phòng về chương trình phối hợp hoạt động "Quân đội tham gia phát triển công nghệ nông thôn giai đoạn 2006-2010"(3261/05)

22. Quyết định số 3711/QĐ-BNV(CT4) ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc việc ban hành bộ mẫu biểu, phiếu điều tra khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I(2003-2005) và kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra trong cả nước(3262/05)

23.Công văn số 3822/TCT-PCCS ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế nhà thầu(3263/05)24. Công văn số 3828/TCT-PCCS ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với màng dùng trong nông nghiệp(3264/05)25.Công văn số 3830/TCT-DNNN ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế đối với khoản chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá của cổ phiếu phát hành(3265/05)26. Công văn số 3832/TCT-DNNN ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với sản phẩm gỗ rừng trồng(3266/05)27.Công văn số 3834/TCT-TNCN ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế thu nhập cá nhân(3267/05)28.Công văn số 3842/TCT-TS ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai(3269/05)29.Công văn số 3793/TCT-DNK ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng (3268/05)30.Công văn số 3792/TCT-PCCS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(3271/05)31.Công văn số 3791/TCT-ĐTNN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế đối với nhà thầu nước ngoài(3272/05)32.Công văn số 3790/TCT-ĐTNN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào (3273/05)33.Công văn số 3788/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất(3274/05)34.Công văn số 3789/TCT-DNK ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời về xác định giá mua giá bán làm căn cứ tính thuế Giá trị gia tăng không đúng với giá cả thị trường và chi phí thực tế phát sinh(3275/05)35.Công văn số 3797/TCT-DNK ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuê Doanh nghiệp tư nhân(3276/05)36.Công văn số 3805/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất(3277/05)37.Công văn số 3809/TCT-TNCN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế thu nhập cá nhân (3278/05)38.Công văn số 3815/TCT-ĐTNN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với hàng viện trợ(3279/05)39.Công văn số 3814/TCT-ĐTNN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với căn hộ sử dụng nội bộ(3280/05)40.Công văn số 3813/TCT-ĐTNN ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Khấu trừ thuế Giá trị gia tăng trước khi đăng ký thuế(3281/05)41.Công văn số 3812/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất(3282/05)42.Công văn số 3819/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu liên quan đất đai(3283/05)43.Công văn số 3818/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn thuế nhà đất(3284/05)44.Công văn số 3821/TCT-TS ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ(3285/05)

45.Công văn số 3794/TCT-DNK ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Ấn định thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3286/05)

46.Công văn số 3782/TCT-DNK ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng (3287/05)

47.Công văn số 3774/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật(3288/05)

48.Công văn số 3775/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn giảm thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3289/05)

49. Công văn số 3776/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3291/05)50.Công văn số 3776/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế Thu nhập Doanh nghiệp(3291/05)51.Công văn số 3778/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán chưa có thuế Giá trị gia tăng do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng(3292/05)52.Công văn số 3779/TCT-DNNN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng sản phẩm cáp nhôm(3293/05)53.Công văn số 3771/TCT-DNNN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng dụng cụ sơ cấp cứu(3294/05)54.Công văn số 3755/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư(3295/05)55.Công văn số 3756/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xử phạt làm mất ấn chỉ thuế,biên lai thu phí lệ phí(3296/05)56.Công văn số 3757/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tính khấu hao tài sản cố định(3297/05)57.Công văn số 3758/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ hạch toán(3298/05)58.Công văn số 3760/TCT-PCCS ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thúê đối với công ty Hoàng Long(3299/05)59.Công văn số 3747/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu(3300/05)60.Công văn số 3748/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải quốc tế(3301/05)61.Công văn số 3749/TCT-ĐTNN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về về thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động vận tải quốc tế(3302/05)

Liên hệ:
hongquyen@vtic.com.vn
Quyên: 9107252


Ngày 04 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3704/LĐTBXH-LĐVL ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP(3320/05)

2. Quyết định số 112/2005/QĐ-BNV ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo thông tin và công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2008(3321/05)

3. Quyết định số 275/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên(3322/05)

4. Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài(3323/05)

5. Công văn số 3695/LĐTBXH-TL ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương(3324/05)

6. Công văn số 3692/LĐTBXH-TL ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương tạm giam, tạm giữ(3325/05)

7. Công văn số 3689/LĐTBXH-TL ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy chế trả lương của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (3326/05)

8. Công văn số 3657/LĐTBXH-TL ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu khi chuyển xếp lương mới(3327/05)

9. Quyết định số 36/2005/QĐ0BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn(3328/05)

10. Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới(3329/05)

11. Quyết định số 232/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010)

12. Quyết định số 1136/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng"(3331/05)

13. Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú(3332/05)

14. Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 về kiểm toán độc lập(3333/05)

15. Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đến năm 2010(3334/05)

16. Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện(3335/05)

17. Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về tiur chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải(3336/05)

Ngày 27 tháng 10 năm 2005
1. Quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020(3215/05)
2. Công văn số 3583/LĐTBXH-BHXH ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ quản lý ở các nước Đông âu và Liên xô cũ đã về nước(3214/05)
3. Công văn số 3597/LĐTBXH-TL ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương trong công ty cổ phần(3213/05)
4. Công văn số 3590/LĐTBXH-LĐVL ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện tính lương tối thiểu mới đối với người lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP(3216/05)

5. Công văn số 3586/LĐTBXH-BHXH ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Thực hiện Bảo hiểm xã hội đối với người lao động đi du học ở nước ngoài(3219/05)
6. Công văn số 6112/VPCP-QHQT ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Dự án thành lập Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam(3218/05)
7. Công văn số 3581/LĐTBXH-TL ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn Pháp luật lao động(3221/05)
8. Công văn số 3572/LĐTBXH-TL ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Điều chỉnh quy chế trả lương trong doanh nghiệp(3222/05)
9. Công văn số 3580/LĐTBXH-TL ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Đơn giá tiền lương sản xuất kinh doanh năm 2005 của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam(3223/05)
10 .Quyết định số 3500/QĐ-BCN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cao Su Sao Vàng thành Công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng(3224/05)
11 .Quyết định số 3497/QĐ-BCN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thuỷ Điện Thác Bà thành Công ty cổ phần Thuỷ Điện Thác Bà (3225/05)
12. Quyết định số 3496/QĐ-BCN ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Nhiệt điện Phả Lại thành Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
13. Quyết định số 261/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn(3217/05)
14. Quyết định số 263/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai(3220/05)
15. Thông tư số 30/2005/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2002 và Nghị định số 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi(3201/05)
16. Quyết định số 3974/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp nhận Công ty Xuất nhập khẩu và dịch vụ tàu biển Hải Phòng về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam(3228/05)
17. Quyết định số 2563/2005/QĐ-BTM ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc Uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài trong các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre(3229/05)
18. Công văn số 918/CBC-HC ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Văn hoá Thông tin Cục Báo chí về cấp thẻ nhà báo(3230/05)
19. Quyết định số 3935/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sáp nhập nguyên trạng công ty tư vấn xây dựng Thăng Long đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long vào làm đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long(3226/05)
20. Quyết định số 3934/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sáp nhập nguyên trạng Công ty Cầu I Thăng Long đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổn công ty xây dựng Thăng Long vào làm đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long(3227/05)
21. Công văn số 4190/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về thủ tục hải quan nhập khẩu điện năng từ Trung quốc(3232/05)
22. Công văn số 4220/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về gia hạn nộp thuế(3233/05)
23. Công văn số 4223/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt(3234/05)
24. Công văn số 4221/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định củ doanh nghiệp nhà nước(3235/05)
25. Công văn số 4189/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Trả lời nhập khẩu thiết bị đài phát thanh từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước
26. Công văn số 4244/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về phân loại hàng hoá nhập khẩu(3237/05)
27. Công văn số 4170/TCHQ-GSQL ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về vướng mắc của công ty(3238/05)
28. Công văn số 4245/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về phân loại hàng hoá nhập khẩu(3239/05)
29. Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 09 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi, giấy phép lái tàu(3231/05)
Ngày 26 tháng 10 năm 2005
1. Công văn số 3556/LĐTBXH-TL ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 đối với khối vận tải đường sắt thhuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam(3212/05)
2. Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia(3200/05)
3. Thông tư số 30/2005/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2002/TT-BLĐTBXH ngày 9/12/2002 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội(3201/05)
4. Thông tư số 92/2005/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 hướng dẫn Chế độ tài chính áp dụng đối với Khu Thương mại và Công nghiệp thuộc Khi kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
5. Quyết định số 3478/QĐ-BCN ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về sửa đổi khoản 4 Điều 1 Quyết định số 943/QĐ-TCCB ngày 17/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí thành Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí
6. Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hịên các quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước
7. Quyết định số 3474/QĐ-BCN ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Cơ khí Cửu Long thành Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long
8. Quyết định số 3477/QĐ-BCN ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí thành Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí
9. Quyết định số 3476/QĐ-BCN ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Mỏ thàng Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ
10. Công văn số 1188/QLLĐNN-TTLĐ ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) về đăng ký hợp đồng lao động cá nhân đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan
11. Quyết định số 70/2005/QĐ-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
12. Công văn số 13233/BTC/TCHQ ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về phân loại mặt hàng giấy làm bao xi măng
13. Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp
14. Quyết định số 256/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định
15. Quyết định số 1489/2005/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành Quy chế giao dịch một cửa áp dụng đối với các tổ chức tín dụng
16. Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thự hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "Về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuế tài chính" và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ "Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính"
Ngày 25 tháng 10 năm 2005
1. Công văn số 4088/TCHQ - KTTT ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Xử lý thuế nhập khẩu ắc quy khô lắp ráp đèn thợ mỏ phòng nổ
2. Công văn số 4094/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Hoàn thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất
3. Công văn số 4083/TCHQ - GSQL ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Phân loại hàng hoá nhập khẩu và thủ tục hải quan
4. Công văn số 4041/TCHQ - GSQL ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Điện xuất khẩu
5. Công văn số 3942/TCHQ - KTTT ngày 28 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về không thu thuế hàng nhập khẩu xuất vào khu chế xuất
6. Công văn số 3920/TCHQ - KTTT ngày 26 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất
7. Công văn số 3924/TCHQ - KTTT ngày 27 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Giá tính thuế mặt hàng rượu
8. Công văn số 3832/TCHQ - KTTT ngày 20 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về giá xe máy nhập khẩu
9. Công văn số 3904/TCHQ - KTTT ngày 26 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về xử lý truy thu thuế mặt hàng Brifisol 512 New
10. Công văn số 3866/TCHQ - GSQL ngày 21 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về xử lý truy thu thuế và phụ thu đối với xe ô tô nhập khẩu trái quy định
11.Công văn số 3858/TCHQ - GSQL ngày 21 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Tạm nhập xe mô tô
12. Công văn số 3857/TCHQ - GSQL ngày 21 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Thủ tục hải quan tại Khu Thương mại công nghiệp thuộc khu kinh tế Mộc Bài
13. Công văn số 3834/TCHQ - GSQL ngày 20 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu
14. Công văn số 3696/TCHQ - KTTT ngày 12 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về tạm thời chưa cấp tờ khai nguồn gốc và xác định trị giá
15. Công văn số 3748/TCHQ - GSQL ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về phân loại hàng hoá
16.Công văn số 3741/TCHQ - KTTT ngày 14 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về giá tính thuế hàng nhập khẩu
17. Công văn số 3740/TCHQ - KTTT ngày 14 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về giá tính thuế rượu
Ngày 24 tháng 10 năm 2005
1. Công văn số 3734 /TCT-ĐTNN ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế Nhà thầu nước ngoài
2. Công văn số 3737/TCT-TS ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu liên quan đất đai
3. Công văn số 3723/TCT-PCCS ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005
4. Công văn số 3705/TCT-ĐTNN ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005
5. Công văn số 3719/TCT-ĐTNN ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng
6. Công văn số 3706/TCT-ĐTNN ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005
7. Công văn số 3707/TCT-DNK ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hạch toán thu lao trả hợp tác viên và lập hoá đơn bán hàng
8. Công văn số 3708/TCT-PCCS ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế
9. Công văn số 3709/TCT-DNNN ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005
10. Công văn số 3698/TCT-DNK ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng
11. Công văn số 3697/TCT-ĐTNN ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp(3106/05)
13. Công văn số 3696/TCT-PCCS ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng đá và sản phẩm làm từ đá(3107/05)
14. Công văn số 3695/TCT-PCCS ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(3108/05)
15. Công văn số 3703/TCT-ĐTNN ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về nộp tiền thuê đất(3109/05)
16. Công văn số 3686/TCT-HTQT ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giải thích áp dụng Điều 13 Hiệp định thuế Việt Nam – Hà Lan (3110/05)
17. Công văn số 3693/TCT-DNNN ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh các mặt hàng đầu năm 2005(3111/05)
18. Công văn số 3692/TCT-DNNN ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005(3112/05)
19. Công văn số 3691/TCT-DNNN ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định giá bán điệ của Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ(3113/05)
20. Công văn số 3697/TCT-DNK ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, dạy nghề(3114/05)
21. Công văn số 3689/TCT-DNK ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng(3115/05)
22. Công văn số 3701/TCT-DNK ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu phụ thi công công trình xây dựng tại nước ngoài(3116/05)
23. Công văn số 3700/TCT-DNK ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng(3117/05)
24. Công văn số 3699/TCT-DNK ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ, hoà thuế giá trị gia tăng(3118/05)
25. Công văn số 3685/TCT-PCCS ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý vi phạm về hoá đơn(3119/05)
26. Công văn số 3677/TCT-PCCS ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất giá trị gia tăng bình chữa cháy(3120/05)
27. Công văn số 3676/TCT-PCCS ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng “cốp-pha” dùng trong xây dựng(3121/05)
28. Công văn số 3675/TCT-PCCS ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn trả tiền cho khách hàng và thu hồi hoá đơn(3122/05)
29. Công văn số 3674/TCT-PCCS ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuê thu nhập doanh nghiệp(3123/05)
30. Công văn số 3687/TCT-ĐTNN ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng của kho hàng (3124/05)
31. Công văn số 3680/TCT-PCCS ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp(3125/05)
32. Công văn số 3679/TCT-PCCS ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng nhận đăng ký mã số xuất nập khẩu(3126/05)
33. Công văn số 3678/TCT-PCCS ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động trồng trọt(3127/05)
34. Công văn số 3681/TCT-PCCS ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005(3128/05)
35. Công văn số 3682/TCT-PCCS ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005(3129/05)
36. Công văn số 3683/TCT-PCCS ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005(3130/05)
37. Công văn số 3629/TCT-ĐTNN ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005(3131/05)
38. Công văn số 3630/TCT-ĐTNN ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005(3132/05)
39. Công văn số 3631/TCT-ĐTNN ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005(3133/05)
40. Công văn số 3632/TCT-ĐTNN ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005(3134/05)
41. Công văn số 3633/TCT-ĐTNN ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005(3135/05)42. Công văn số 3634/TCT-DNK ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005(3136/05)43. Công văn số 3650/TCT-ĐTNN ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với nhà thầu nướcngoài(3137/05)44. Công văn số 3651/TCT-TS ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá tính thuế tài nguyên(3138/05)45. Công văn số 3652/TCT-TS ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giảm tiền sử dụng đất(3139/05)46. Công văn số 3625/TCT-TS ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(3140/05)47. Công văn số 3626/TCT-PCCS ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định chi phí hợp lý(3141/05)48. Công văn số 3627/TCT-PCCS ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp(3142/05)49. Công văn số 3628/TCT-DNK ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế(3143/05)Ngày 22 tháng 10 năm 2005

1. Công văn số 3491/LĐTBXH-BHXH ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thủ tục giải quyết cấp sổ bảo hiểm xã hội xho người nghỉ việc trước 01/01/19952. Thông tư số 29/2005/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về chính sách lao động của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/06/2005 của Chính phủ vè giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước3. Công văn số 3483/LĐTBXH-TL ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam4. Nghị định số 131/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối5. Chỉ thị số 35/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu6. Nghị định số 129/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y7. Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong trong tình hình mới8. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước(3072/05)9. Thông tư số 89/2005/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2005, 200610. Quyết định số 69/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi11. Thông tư số 11/2005/TT-BCA-(C11) ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu11. Công văn số 3533/TCT-DNNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005 mức thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng công cụ hỗ trợ như súng hơi cay, gậy điện, dùi cui cao su bán cho các các lực lượng vũ trang như công an, bộ đội12. Công văn số 3545/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất Thuế Giá trị gia tăng của hoạt động cho thuê phương tiện vận tải13. Công văn số 3560/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005 về thuế đôí với Nhà thầu chính nước ngoài và nhà thầu phụ Việt Nam14. Công văn số 3559/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005 về thuế Giá trị gia tăng đầu vào đối với nguyên liệu dùng sản xuất hàng khuyến mại và ghi hoá đơn hàng khuyến mại đi cùng sản phẩm chính15. Công văn số 3558/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005 về việc nộp thuế của cá nhân, tổ chức nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thuế đối với hợp đồng mua phần mềm và bảo trì phần mềm kế toán.

16. Công văn số 3557/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005 về giải quyết hoàn thuế Thu nhập Doanh nghiệp do tái đầu tư của các doanh nghiệp

17. Công văn số 3539/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005 về thuế thu nhập đối với người lao động nghỉ việc từ giữa năm và đến hết năm không làm việc ở đâu nữa hoặc sau đó đi làm việc ở nơi khác

18. Công văn số 3544/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hạch toán khoản chi cho y tế trong nội bộ cơ sở kinh doanh

19. Công văn số 3538/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005 Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập của cá nhân từ trợ cấp thôi việc , trợ cấp mất việc làm20. Công văn số 3538/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005 về việc cấp mã số thuế của cá nhân chịu thuế thu nhập đối với ngưòi có thu nhập cao21. Công văn số 3536/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005 thuế Giá trị gia tăng của dịch vụ cung cấp cho tàu nước ngoài cập cảng Việt Nam

22. Công văn số 3535/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005 về chứng từ để kê khai điều chỉnh doanh thu thuế Giá trị gia tăng trong trường hợp hàng đã xuất bán nhưng bên mua phát hiện hàng kém phẩm chất , bên bán phải giảm giá hoặc bồi thường.

23. Công văn số 3534/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005 về hoàn thuế Giá trị gia tăng trong trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi sở hữu sang công ty cổ phần khác

24. Công văn số 3522/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giữ nguyên mã số thuế

25. Công văn số 3511/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế miễn thuế Thu nhập Doanh nghiệp trong 3 năm và giảm 50 % trong 7 năm tiếp theo với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp

26. Công văn số 3530/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế

27. Công văn số 3542/TCT-PCCS ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế về chi phí bảo hiểm thân thể


28. Công văn số 3541/TCT-PCCS ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách ưu đãi thuế

29. Công văn số 3540/TCT-PCCS ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về sử dụng hoá đơn30. Công văn số 3502/TCT-PCCS ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời căn cứ điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào do thanh ký hợp đồng trước thời hạn31. Công văn số 3501/TCT-PCCS ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời về mức khống chế chi phí quảng cáo khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp32. Công văn số 3503/TCT-PCCS ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Trả lời về các khoản chi không có hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định hoặc chứng từ không hợp pháp, cách xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình33. Công văn số 3504/TCT-PCCS ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về việc miễn giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau trong cùng một thời gian34. Công văn số 3505/TCT-PCCS ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về việc xác định chi phí hợp lý khi đi công tác, và về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phần phụ phí cho người phục vụ tính ngoài giá cung ứng dịch vụ35. Công văn số 3506/TCT-PCCS ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về chiết khấu thương mại người mua được hưởng do mua hàng nhiều lần36. Công văn số 3507/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh không có trong giấy phép đầu tư37. Công văn số 3465/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về chính sách hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp do tái đầu tư38. Công văn số 3466/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về các khoản chi phí trả lãi tiền vay để góp vốn pháp định , vốn điều lệ tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế39. Công văn số 3467/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về thuế Thu nhập doanh nghiệp ưu đãi với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài40. Công văn số 3468/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về hạch toán chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp41. Công văn số 3469/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi trên lãi vay của doanh nghiệp42. Công văn số 3510/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về hoá đơn điều chỉnh giảm giá do chiết khấu thanh toán43. Công văn số 3470/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với việc mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động của doanh nghiệp Bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam44. Công văn số 3471/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về khấu trừ vào số thuế phải nộp của kỳ thuế sau45. Công văn số 3472/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về cơ quan hải quan và công ty bán trong nội địa tính thuế Giá trị gia tăng cho cùng 1 mặt hàng khác nhau46. Công văn số 3472/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào trong trường hợp hợp đồng có chứng từ thanh toán và không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong cùng 1 hợp đồng

47. Công văn số 3474/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về chi phí xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp xuất hàng để giới thiệu khách hàng sau đó bán thu tiền mặt48. Công văn số 3475/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về trích khấu hao để tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế đối với tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp49. Công văn số 3476/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về hạch toán khoản tiền thưởng nhân ngày lễ cho công nhân viên khi doanh nghiệp chưa có lãi50. Công văn số 3477/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về thuê mặt bằng của đơn vị hành chính sự nghiệp51. Công văn số 3478/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (mua điện của Tổ điện khu vực)52. Công văn số 3479/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về mức khống chế chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại,chi hoa hồng môi giới, hội nghị53. Công văn số 3480/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về thuê nhà xưởng của đơn vị quân đội54. Công văn số 3481/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ55. Công văn số 3482/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế khi mua hàng có giá trị trên hoặc dưới 100 000 đồng56. Công văn số 3483/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về áp dụng thuế Thu nhập Doanh nghiệp ưu đãi

57. Công văn số 3500/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động tư vấn

58. Công văn số 3499/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp có trụ sở ở 1 tỉnh và phát sinh doanh thu ở tỉnh khác

59. Công văn số 3512/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về đăng ký kê khai thuế của nhà thầu nước ngoài

60. Công văn số 3511/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về thuế Thu nhập Doanh nghiệp61.Công văn số 3511/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về thuế Giá trị gia tăng

62. Công văn số 3511/TCT-DNK ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) Trả lời về miễn giảm thuế Thu nhập Doanh nghiệpNgày 20 tháng 10 năm 2005


1. Công văn số 3482/LĐTBXH-TL ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương theo hạnh Tổng công ty và tương đương đối với viên chức quản lý Nhà xuất bản Giáo dục2. Công văn số 3477/LĐTBXH-LĐVL ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc và bồi thường chi phí đào tạo3. Công văn số 3473/LĐTBXH-TL ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển4. Công văn số 3448/LĐTBXH-TL ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định 41/2002/NĐ-CP5. Quyết định số 408/2005/QĐ-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nội vụ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I6. Công văn số 3458/LĐTBXH-TL ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng công ty mía đường II7. Công văn số 1063/TTg-ĐMDN ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi I sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con8. Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người9. Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 15 tháng 10 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người10. Chỉ thị số 33/2005/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật11. Quyết định số 3412/QĐ-BCN ngày 14 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng thành Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng12. Quyết định số 3411/QĐ-BCN ngày 14 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Giầy Thăng Long thành Công ty cổ phần Giầy Thăng Long13. Quyết định số 3410/QĐ-BCN ngày 14 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ thành Công ty cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ14. Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng có hiệu quả mô hình công ty mẹ - công ty con15. Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình16. Quyết định số 3338/QĐ-BCN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Công nghệ thông tin GENPACIFIC thành Công ty cổ phần Công nghệ thông tin GENPACIFIC17. Quyết định số 3343/QĐ-TCCB ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Vận tải của Công ty Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao thành Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ thương mại Supe Lâm Thao18. Quyết định số 3342/QĐ-TCCB ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty phân bón và Hoá chất Cần thơ thành Công ty cổ phần phân bón và Hoá chất Cần ThơNgày 18 tháng 10 năm 2005

1. Quyết địnhh số 253/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh miền Tây tỉnh Thanh Hoá đến năm 20102. Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển3. Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Ngày 17 tháng 10 năm 2005

1. Công văn số 3611/TCT-PCCS ngày 14 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lập lại hoá đơn do viết sai2. Công văn số 3612/TCT-DNK ngày 14 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ thuế giá trị gia tăng3. Công văn số 12987/BTC-TCT ngày 14 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải quốc tế4. Công văn số 3614/TCT-DNK ngày 14 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 20055. Công văn số 3615/TCT-TTHT ngày 14 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 20056. Công văn số 3584/TCT-ĐTNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 20057. Công văn số 3580/TCT-TNCN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 20058. Công văn số 3581/TCT-TNCN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 20059. Công văn số 3582/TCT-ĐTNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 200510. Công văn 3585/TCT-PCCS số ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 200511. Công văn số 3588/TCT-ĐTNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kê khai, nộp thuế12. Công văn số 3589/TCT-PCCS ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất13. Công văn số 3590/TCT-HTQT ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hướng dẫn áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần14. Công văn số 3591/TCT-ĐTNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miênc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp15. Công văn số 3592/TCT-ĐTNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chuyển tiền góp vốn của phía nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài16. Công văn số 3593/TCT-ĐTNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác nhận ưu đãi đầu tư17. Công văn số 3586/TCT-DNK ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định cơ sở kinh doanh mới thành lập được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp18. Công văn số 3587/TCT-ĐTNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sản xuất19. Công văn số 3594/TCT-PCCS ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử phạt lưu thông hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp20. Công văn số 3595/TCT-PCCS ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp21. Công văn số 3597/TCT-ĐTNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với hoạt động bán tài san dư thừa và thanh lý phé liệu của dự án ODA22. Công văn số 3598/TCT-DNK ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế giá trị gia tăng và thanh toán đối với hàng xuất khẩu23. Công văn số 3600/TCT-PCCS ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hạch toán chi phí24. Công văn số 3556/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp25. Công văn số 3555/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý chênh lệch giữa giá sản phẩm xuất khẩu và giá bán nội địa26. Công văn số 3554/TCT-DNK ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chè27. Công văn số 3553/TCT-TS ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn tiền sử dụng đất đối với đất xây dựng công trình công cộng28. Công văn số 3552/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng29. Công văn số 3551/TCT-DNK ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng hàng chuyển khẩu30. Công văn số 3562/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại hội nghị Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 200531. Công văn số 3561/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại hội nghị Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 200532. Công văn số 3571/TCT-TS ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế nhà đất đối với thực hiện các dự án đầu tư33. Công văn số 3570/TCT-DNK ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại hội nghị Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 200534. Công văn số 3569/TCT-DNK ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại hội nghị Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 200535. Công văn số 3567/TCT-DNK ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại hội nghị Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 200536. Công văn số 3566/TCT-DNK ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại hội nghị Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 200537. Công văn số 3565/TCT-DNK ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại hội nghị Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 200538. Công văn số 3564/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về đăng ký, nộp thuế nhà thầu39. Công văn số 3563/TCT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại hội nghị Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 200540. Công văn số 3568/TCT-DNK ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại hội nghị Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005Ngày 13 tháng 10 năm 2005

1. Công văn số 3378/BLĐTBXH-LĐVL ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các quy định hiện hành và việc cấp giấy phép lao động cho người lao động2. Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản3. Công văn số 5815/VPCP-CN ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Văn phòng chính phủ về Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành Công nghịêp tàu thuỷ Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 20203. Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lính vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá4. Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/2/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể vầ nàh đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/19915. Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ6. Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet7. Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật8. Quyết định số 3240/QĐ-BCN ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Công nghiệp Cao su miền Nam thành Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam9. Quyết định số 3241/QĐ-BCN ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Công nghiệp Cao su Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Đà Nẵng10. Quyết định số 68/2005/QĐ-BTC ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục Thông tư liên tịch ban hành đến ngày 31/112/2004 đã hết hiệu lực pháp luật11. Nghị định số 125/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về Quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vân tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa12. Quyết định số 247/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thí điểm mô hình Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành13. Thông tư số 17/2005/TT-BTM ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24/03/2005 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 200514. Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới15. Quyết định số 5530/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng tư thục Kỹ thuật - Công nghệ Đồng NaiNgày 12 tháng 10 năm 2005


1. Quyết định số 2504/2005/QĐ-BTM ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hoá cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu2. Công văn số 3367/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương đối với công ty TNHH nhà nước một thành viên3. Công văn số 2948 CV/NG-LS ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Ngoại giao về quy định của Trung Quốc về đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài4. Quyết định số 248/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là đô thị loại II5. Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 20206. Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập7. Quyết định số 245/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước8. Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ Quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính9. Công văn số 801/UBDT-CSDT ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi10. Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy11. Quyết định số 240/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Điện Thủ Đức thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức12. Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học13. Công văn số 3867/TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về phân loại vòng bi xe đạp14. Công văn số 3857/TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về thủ tục Hải quan tại Khu TM-CN thuộc khu kinh tế Mộc bài15. Công văn số 3856/TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu, TNTX16. Công văn số 3873/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về Giải quyết thắc mắc các khâu nghiệp vụ17. Công văn số 3833/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKD18. Công văn số 3815/TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về vướng mắc của Công ty19. Công văn số 3853/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan20. Công văn số 3743/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về gửi hàng đã qua sử dụng vào kho ngoại quanNgày 11 tháng 10 năm 2005

1. Công văn số 3431/TCT-TS ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về vướng mắc C/S thu tiền sử dụng đất2. Công văn số 3429/TCT-DNNN ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ thuế giá trị gia tăng3. Công văn số 3433/TCT-TS ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp4. Công văn số 3436/TCT-TS ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu lệ phí trước bạ khi chuyển mục đích sử dụng đất5. Công văn số 3412/TCT-PCCS ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp6. Công văn số 3414/TCT-ĐTNN ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế giá trị gia tăng7. Công văn số 3418/TCT-TS ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tiền thuê đất của Công ty cổ phần8. Công văn số 3417/TCT-TS ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất9. Công văn số 3418/TCT-TS ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất10. Công văn số 3416/TCT-TS ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miền giảm tiền sử dụng đất11. Công văn số 3423/TCT-TS ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tiền thuê đất12. Công văn số 3404/TCT-PCCS ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp13. Công văn số 3403/TCT-PCCS ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lập lại hoá đơn14. Công văn số 3395/TCT- DNNN ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp15. Công văn số 3394/TCT-DNNN ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý nợ tiền sử dụng vốn16. Công văn số 3393/TCT-DNNN ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với bán tài sản thanh lý17. Công văn số 3388/TCT-PCCS ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và kế toán18. Công văn số 3378/TCT-DNK ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời về thuế giá trị gia tăng19. Công văn số 3377/TCT-DNK ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp phần mềm20. Công văn số 3376/TCT-ĐTNN ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế21. Công văn số 3375/TCT-ĐTNN ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hạch toán đối với khoản tiền chi hỗ trợ tiếp thị, khuyến mại22. Công văn số 3383/TCT-DNNN ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp23. Công văn số 3382/TCT-DNK ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hạch toán chi phí24. Công văn số 3381/TCT- ĐTNN ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân25. Công văn số 3380/TCT-ĐTNN ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chi phí tiền lương26. Công văn số 3369/TCT- DNNN ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với vận tải quốc tế


Ngày 10 tháng 10 năm 2005

1. Thông tư số 86/2005/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự2. Quyết định số 3122/QĐ-BCN ngày 04 tháng 10 năm 2005 cuả Bộ Công Nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cơ điện Lam Sơn thành Công ty Cổ phần Cơ điện Lam Sơn3. Thông tư liên tịch số 105/2005/TT-BNV-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ công chức viên chức trong cơ quan Nhà nước , đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tổ chức chính trị , tổ chức chính trị xã hội4. Quyết định số 3086/QĐ-BCN ngày 30 tháng 09 năm 2005 cuả Bộ Công Nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Giấy Tân Mai thành công ty Cổ phần Giấy Tân Mai5. Quyết định số 3088/QĐ-BCN ngày 30 tháng 09 năm 2005 cuả Bộ Công Nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Kim Khí Miền Trung thành công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung6. Thông tư số 104/2005/TT-BNV ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế cử cán bộ , công chức đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước7. Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nội vụ về chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ công chức viên chức ngành lưu trữ8. Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng9. Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính Phủ quy định tổ chức làm công tác Thi đua, khen thưởng10. Quyết định số 241/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Điện Phú Mỹ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ11. Nghị quyết số 11/2005/NQ-CP ngày ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 09 năm 2005 của Chính Phủ12. Công văn số 3879/TCHQ-KTTT ngày 22 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về giá tính thuế hàng nhập khẩu13. Công văn số 3874/TCHQ-GSQL ngày 22 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về mặt hàng nhập khẩu14. Công văn số 3866/TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về xử lý truy thu thuế và phụ thu đối với xe ôtô nhập khẩu trái quy định15. Công văn số 3863/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về giá tính thuế mặt hàng rượu16. Công văn số 3858/TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về tạm nhập xe mô tô17. Công văn số 3825/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về thuế nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gia công sản xuất xuất khẩu18. Công văn số 3834/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu19. Công văn số 3832/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về giá xe máy nhập khẩu20. Công văn số 3823/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về giá tỉnh thuế mặt hàng rượu21. Công văn số 3756/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về nhập văn hoá phẩm22. Công văn số 3755/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về nhập đồ dùng văn phòng

Ngày 05 tháng 10 năm 2005


1. Thông tư số 25/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ

2. Thông tư số 26/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ

3. Thông tư số 27/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ

4. Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lưong và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thuỷ điện

5. Công văn 3295/BLĐTBXH-LĐVL ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chỉ định cung cấp lao động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ

6. Công văn 3281/BLĐTBXH-LĐVL ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với công ty TNHH NN một thành viên

7. Công văn 3291/BLĐTBXH-LĐVL ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp trong doanh nghiệp

8. Công văn 3294/BLĐTBXH-LĐVL ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi

9. Công văn số 5642/VPCP-ĐP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg

10. Công văn số 2376/LĐTBXH - TL ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn pháp luật lao động

11. Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

12. Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành Trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung Bộ

13. Quyết định số 67/2005/QĐ-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

14. Chỉ thị số 10/2005/CT-BBCVT ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông

15. Quyết định số 3065/QĐ-BCN ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ thành Công ty cổ phần vật tư và Thiết bị toàn bộ

16. Công văn số 2875/BNV-TL ngày 28 tháng 09 năm 2005 của Bộ Nội vụ về đính chính Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005

17. Thông tư Liên tịch số 85/2005/TTLT/BTC-BCA ngày 26 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an

18. Quyết định số 47/2005/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 09 năm 2005 của Bộ Giao thông Vật tải quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

19. Quyết định số 3531/QĐ-BGTVT ngày 22 háng 09 năm 2005 của Bộ Giao thông Vật tải về phê duyệt phương án bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5

20. Quyết định số 43/2005/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 09 năm 2005 của Bộ Giao thông Vật tải về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

21. Thông tư số 76/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 79/2004/TT-BTC ngày 10/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thự hiện Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long

22. Thông tư số 70/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội

23. Quyết định số 58/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ tài chính về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2005

24. Thông tư số 64/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn vệc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hoà Lạc

Ngày 03 tháng 10 năm 2005

1. Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

2. Chỉ thị số 31/2005/CT-TTg ngày 29 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

3. Công văn số 1107/QLLĐNN-TTLĐ ngày 29 tháng 09 năm 2005 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội (Cục Quản lý lao động nước ngoài) về chính sách mới của phía Malaysia trong việc cấp visa cho lao động nước ngoài

4. Công văn số 3237/LĐTBXH-LĐVL ngày 29 tháng 09 năm 2005 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội về thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP của Chính phủ

5. Quyết định số 3030/QĐ-BCN ngày 28 tháng 09 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc thành lập Hội đồng đấu thầu bán Công ty Giầy Hoàng Long

6. Công văn số 1754/TTCP ngày 28 tháng 09 năm 2005 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2005

7. Thông báo số 12221/BTC-TCĐN ngày 28 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán tháng 10 năm 2005

8. Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quy định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

9. Quyết định số 3008/QĐ-BCN ngày 26 tháng 09 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Vật liệu chịu lửa Trúc Thôn thành Công ty cổ phần Vật liệu chịu lửa Trúc Thôn

10. Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước

11. Quyết định số 3007/QĐ-BCN ngày 26 tháng 09 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cơ khí Vinh thành Công ty cổ phần Cơ khí Vinh

12. Quyết định số 65/2005/QĐ-BTC ngày 23 tháng 09 năm 2005 của Bộ tài chính về việc dừng phát hành trái phiếu chính phủ đợt III năm 2005 huy động vốn cho các công trình giao thông, thuỷ lợi qua các đơn vị kho bạc nhà nước

13. Thông tư số 83/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng đãn thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế tài sản nguyên theo Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ

14. Quyết định số 64/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan(2895/05)
 

BQT trực tuyến

 • HungTV
  HungTV
  Quản trị viên / Admin

Thành viên trực tuyến

 • Lâng A
 • camtho
 • nguyenchitich
 • Bom2018
 • lorraine
 • khanh2511
 • xediengiatot
 • Anhnguyen712
 • phanhuong291
 • daongocnam0603
 • HoangmiuTGG
 • adkytl
 • Tùng TM
 • HungTV
 • thuyhang75
Xem nhiều