Kế toán_Thanh viên trong ban kiểm soát công ty

  • Thread starter NTAC
  • Ngày gửi
N

NTAC

Guest
#1
Trong ban kiểm soát của các công ty cổ phần theo qui định thì phải có một thành viên có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, tiêu chuẩn của kế toán đó như thế nào? Tôi có thể bố trí 1 nhân viên kế toán hay 1 phó phòng TCKT có được không? Hay kế toán đó bắt buộc phải là người không thuộc phòng TCKT ?
Những nội dung đó được quy định ở văn bản nào?
Mong các bạn chỉ cho. Cám ơn nhiều
 
N

NTAC

Guest
#2
Tình huống này sao ít người quan tâm thế nhỉ?
 
phamcung

phamcung

Thành viên sơ cấp
30/9/05
378
12
0
Hanoi
#3
Không có văn bản cụ thể quy định rằng người ấy phải như thế nào đâu ạ. Tuy nhiên theo thiển nghĩ của mình nếu người ấy là thành viên của Ban Kiểm soát (thuộc đại hội cổ đông), người ấy nhất thiết phải có chuyên môn vững về kế toán và tài chính. Hơn nữa vai trò của đồng chí ấy là kiểm soát hoạt động của BGĐ, cho nên nếu có thể, đồng chí ấy càng có tính độc lập với BGĐ thì càng tốt. Vì nếu đồng chí ấy mà không độc lập thì đồng chí ấy vừa đá bóng vừa thổi còi rồi.
 
N

NTAC

Guest
#4
Kế toán trong ban kiểm soát

Theo tôi được biêt thì điều 88.2 Luật doanh nghiệp quy định thì Ban kiểm soát phải có là thành viên có nghiệp vụ kế toán
và con nữa ???????????
Ai có quyết định 07/2002 ngày 19/11/2002 về việc ban hành điều lệ mẫu cho công ty cổ phần niêm yết mãu cho mình xin 1 bản
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,105
2
38
Hải Phòng
#5
Trong ban kiểm soát công ty về lĩnh vực tài chính hay trong hệ thống kiểm soát nội bộ, những thành viên tham dự thường là những người có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đó ,hoạt động độc lập với phòng kế toán tài chính và các phòng ban khác có liên quan ( để đảm bảo tính khách quan ) và được đặt dưới sự chỉ đạo của giám đốc . Đôi khi các công ty cũng thuê những kiểm toán viên độc lập hay kiểm toán viên nhà nước . Những người này hình thành nên một ban kiểm soát và làm việc dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc và hội đồng quản trị. Trong trường hợp công ty bị thanh tra tài chính thì ban kiểm soát lại bao gồm các cán bộ tài chính và thuế thực hiện việc kiếm soát này.
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
4
0
Ha Noi
#6
phamcung nói:
Không có văn bản cụ thể quy định rằng người ấy phải như thế nào đâu ạ. Tuy nhiên theo thiển nghĩ của mình nếu người ấy là thành viên của Ban Kiểm soát (thuộc đại hội cổ đông), người ấy nhất thiết phải có chuyên môn vững về kế toán và tài chính. Hơn nữa vai trò của đồng chí ấy là kiểm soát hoạt động của BGĐ, cho nên nếu có thể, đồng chí ấy càng có tính độc lập với BGĐ thì càng tốt. Vì nếu đồng chí ấy mà không độc lập thì đồng chí ấy vừa đá bóng vừa thổi còi rồi.
lequanghuy nói:
Trong ban kiểm soát công ty về lĩnh vực tài chính hay trong hệ thống kiểm soát nội bộ, những thành viên tham dự thường là những người có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đó ,hoạt động độc lập với phòng kế toán tài chính và các phòng ban khác có liên quan ( để đảm bảo tính khách quan ) và được đặt dưới sự chỉ đạo của giám đốc . Đôi khi các công ty cũng thuê những kiểm toán viên độc lập hay kiểm toán viên nhà nước . Những người này hình thành nên một ban kiểm soát và làm việc dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc và hội đồng quản trị. Trong trường hợp công ty bị thanh tra tài chính thì ban kiểm soát lại bao gồm các cán bộ tài chính và thuế thực hiện việc kiếm soát này.
Các bác ơi chỉ cần có bằng trung cấp kế toán hay chứng chỉ kế toán viên là được rồi, mà ban kiểm soát thì ăn lương và chỉ chịu sự điều hành của hội đồng quản trị thôi
 
phamcung

phamcung

Thành viên sơ cấp
30/9/05
378
12
0
Hanoi
#7
Gửi Vongphuc:

Bằng cấp không quan trọng, quan trọng là có nắm được vững các quy định về quản lý tài chính hay không mà thôi. Vì nếu không nắm vững thì làm sao kiểm tra được những việc mà BGĐ làm (trong đó nên nhớ là CFO- kế toán trưởng là người rất giỏi về kế toán và tài chính)

Gửi Lequanghuy

Không đồng ý lắm với ý kiến của bạn về việc thành viên của BKS là ăn lương và chịu sự quản lý của BGĐ, và trong trường hợp bị thanh tra lại có một BKS khác. Ở đây, chúng ta đang nói về BKS thuộc Đại hội cổ đông, tức là một công cụ của cổ đông giúp cố đông giám sát BGĐ xem là BGĐ có thực sự hoạt động có hiệu quả vì lợi ích của cổ đông hay không chứ không phải nói về BKS (chức năng kiểm toán/kiểm soát nội bộ) thuộc BGĐ.

Mình gửi cho mọi người một đoạn trích từ "The Legal Framework for Effective Corporate Governance: Comparative Analysis of Provisions in
Selected Transition Economies"- một research do USAID tài trợ viết rất sát với các nguyên lý tổt nhất về Corporate Governance của OECD. Đường link là http://www.case.com.pl/dyn/plik--1655997.pdf

"For this reason, and following a number of inquiries and reports on the subject, many OECD countries have opted for provisions requiring a certain proportion of companies’ board members (either on boards of directors or supervisory boards) to be ‘independent’ of the company and its shareholders. These board members can claim genuine independence from managers and large shareholders (who usually elect their own nominees to company
boards) so that they can make impartial judgements when conflicts of interest arise. Various codes of good practice strongly advocate the presence of a reasonable number of ‘independent’ or ‘non-executive’ directors on boards, numerous enough to maintain the boards’ independence
on crucial issues and conflicts of interest. Almost all transition economies have employed the so-called German model of the two-tier board system (a supervisory board and a management board). Although, technically, there is a separation of functions within the two boards so that members of the former are almost by definition not involved in the day to day management of the company (i.e., they are non-executive), nevertheless they remain the representative of the owners – actually, large block-holding owners rather than all owners. The concept of ‘independent’ members is very new and has still not found its way into the normal practice of even large companies in most transition countries."

Rất tiếc là không có tiếng Việt.

Nếu mọi người có thời gian, có thể xem thêm tại tràn của OECD, theo đường link sau

http://www.oecd.org/dataoecd/46/51/34803211.pdf
 
N

NTAC

Guest
#8
Cám ơn các bạn rất nhiều đã tham gia trao đổi, nhưng tôi vẫn chưa thấy ai nói về cụ thể một văn bản pháp qui nào qui định kế toán trong BKS có được là người của phòng kế toán không ? Chúng tôi đang cần gấp.!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
#9
NTAC nói:
Cám ơn các bạn rất nhiều đã tham gia trao đổi, nhưng tôi vẫn chưa thấy ai nói về cụ thể một văn bản pháp qui nào qui định kế toán trong BKS có được là người của phòng kế toán không ? Chúng tôi đang cần gấp.!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đã gọi là BKS trong công ty thì nó thuộc hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty, thành viên BKS sẽ do chính BLĐ công ty quyết định.
Mình hiểu bạn đang cần gì, tuy nhiên rất tiếc lại không văn bản pháp qui nào qui định về vấn đề đó.
 
D

Dachai

Thành viên sơ cấp
16/9/05
10
1
3
42
TPHCM
#10
Gửi các Thành Viên:
điều 90 luật doanh nghiệp có ghi rõ những người không được là thành viên Ban kiểm soát:
Ñieàu 90. Nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc laøm thaønh vieân Ban kieåm soaùt
1. Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Giaùm ñoác (Toång giaùm ñoác); ngöôøi coù lieân quan cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, cuûa Giaùm ñoác (Toång giaùm ñoác), keá toaùn tröôûng cuûa coâng ty ñoù.
2. Ngöôøi ñang bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï hoaëc ñang phaûi chaáp haønh hình phaït tuø hoaëc bò Toaø aùn töôùc quyeàn haønh ngheà vì phaïm caùc toäi buoân laäu, laøm haøng giaû, buoân baùn haøng giaû, kinh doanh traùi pheùp, troán thueá, löøa doái khaùch haøng vaø caùc toäi khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
Như vậy chỉ Kế toán trưởng, hay TP TCKT thì mới không được là thành viên Ban kiểm soát thôi.
Ở công ty tôi còn quy định không tham gia vào các lĩnh vực có tính chất quyết định về tài chính, giá cả, các hợp đồng kinh tế.
 
D

Dachai

Thành viên sơ cấp
16/9/05
10
1
3
42
TPHCM
#11
to NTAC
hãy vào www.bsc.com.vn xem các thông tin các doanh nghiệp công bố tham khảo, điều lệ mẩu thì có nhưng cứng nhắc lắm thường khác nhiều so với điều lệ của các cty CP ( thường dễ thở hơn nhưng không trái với luật doanh nghiệp).
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều