Bài toán tình yêu: Yêu một người tốn bao nhiêu???

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi Secret_grasses, 19 Tháng mười một 2005.

896 lượt xem

 1. Secret_grasses

  Secret_grasses Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  317
  Đã được thích:
  3
  Nơi ở:
  Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
  Hôm nay là ngày cuối tuần, mời mọi người thư giãn với bài toán này nha.

  Yeâu ñöông ñi keøm vôùi toán keùm . Muoán bieát yeâu nhau toán bao nhieâu tin , haõy xem caùc khoaûn sau seõ roõ .

  Chi phí cô hoäi

  Giaû söû giaù daïy keøm laø 300.000ñ/thaùng , tuaàn 3 buoåi , buoåi tieáng röôõi . Tính ra moãi giôø daïy keøm laø 16.500 ñoàng .Nhö vaäy , moãi giôø ñi chôi vôùi nhau , chaúng caàn aên uoáng tieâu pha gì , ñoâi tình nhaân ñaõ maát khoaûng 33.000ñ. Giaû söû hoï gaëp nhau 2 tuaàn moät laàn , moãi laàn gaëp chöøng 3 tieáng vaäy laø moãi tuaàn hoï maát ñeán 198.000ñ chi phí cô hoäi. Xin ñöôïc laøm troøn thaønh 200.000ñ cho deã tính .


  Aåm thöïc phí

  Giaû söû ñoâi tình nhaân gaëp nhau trong hoaøn caûnh naøng tan hoïc vaø chaøng ñeán tröôøng ñoùn . Chaøng seõ ñaõi naøng 10 cuoán boø bía vaø ñaõi mình 10 cuoán khaùc . Sau ñoù hoï uoáng 2 ly nöôùc mía vôùi giaù 2000ñ/ly , hoaëc sang hôn laø nöôùc döøa 3000ñ/quaû. Vaäy laø moät buoåi chieàu ñöa ñoùn , maát heát 16.000ñ cho 20 cuoán boø bía , 4000ñ tieàn nöôùc mía , toång coäng laø 20.000ñ . Nhö vaäy moãi tuaàn hoï maát 40.000ñ tieàn aên vaët .
  Giaûi trí phí

  Sau khi aên uoáng say söa , raát coù theå hai anh chò seõ noåi höùng ñi mua saém . Giaû söû hoï khoâng ñi mua saém (toán keùm laém ) maø ñi xem phim hoaëc ñi xem kòch . Cho raèng hoï ñi xem phim ôû raïp bình daân nhaát thaønh phoá , moät ñoâi veù giaù chæ 26.000ñ , coäng 2000ñ tieàn göûi xe . Moãi tuaàn giaûi trí phí cuûa 2 ngöôøi yeâu nhau laø 28.000ñ .
  Tuaàn gaëp 2 laàn , moãi laàn ñi xem phim , baän khaùc ñi uoáng caø pheâ . Cöù xem nhö hoï raát giaûn dò , khoâng thích xa hoa baèng caùc thöùc uoáng ñaét tieàn ôû nhöõng quaùn sang troïng . Hoï seõ vaøo caø pheâ Trung Nguyeân , goïi moät ly caø pheâ 5.000ñ cho chaøng vaø ly nöôùc cam 10.000ñ cho naøng nhaâm nhi suoát buoåi vôùi caùi buïng leùp keïp ( tieát kieäm maø !) . Nhö vaäy , chaøng vaø naøng cuõng toán 15.000ñ cho caø pheâ nöôùc ngoït .
  Nhö vaäy giaûi trí phí haøng tuaàn cuûa hoï laø : 28.000ñ +15.000ñ = 43.000ñ .

  Lieân laïc phí

  Gaëp nhau tuaàn 2 laàn vôùi nhöõng ngöôøi yeâu nhau laø cöïc hình . Hoï phaûi goïi ñieän thoaïi trong 5 ngaøy coøn laïi . Moãi ngaøy giaû söû hoï chæ goïi cho nhau 2 cuù , toång thôøi gian lieân laïc laø 30 phuùt moãi ngaøy , hoï phaûi chuyeån khoaûn cho coâng ty ñieän thoaïi soá tieàn 18.000ñ/tuaàn . Aáy laø chöa keå ñeán “ chi phí cô hoäi” khi hoï ñeå thôøi gian cheát luùc aø ôi nhau qua maùy ñieän thoaïi .

  Giao teá phí

  Trong naêm coù nhieàu dòp ñeå taëng quaø nhau . Sinh nhaät caû hai , ngaøy Phuï Nöõ Vieät Nam , ngaøy Quoác Teá Phuï Nöõ laø 4 moùn quaø . Teát , Giaùng Sinh , Leã Valentine , taëng quaø qua laïi , toång coäng laø 6 moùn nöõa . Taát thaûy laø 10 moùn quaø . Coäng hai moùn sô cua taëng cho gia ñình nhau ( cho con em ñoûng ñaûnh cuûa naøng hoaëc thaèng em quaäy cuûa chaøng , ví duï theá ) . Moãi moùn öôùc chöøng 80.000ñ . Töùc laø moãi tuaàn hoï phaûi taëng bình quaân moät phaàn tö cuûa moät moùn quaø , i.e. 20.000ñ moät tuaàn seõ chaûy töø tuùi hoï vaøo caùc shop quaø löu nieäm .

  Vaän chuyeån phí

  Ñaây laø moùn maø caùc anh chò yeâu nhau raát chaêm chæ noäp cho caùc caây xaêng . Moät laàn gaëp nhau laø ñoùn ñöa treân Thuû Ñöùc , ñeøo veà Quaän 5 aên quaø , laïi ñeán Taân Bình xem phim , xem nhö hoï chæ chaïy 30 km moãi laàn . Xeùt ñieàu kieän ñöôøng saù lyù töôûng ( khoâng keït xe , khoâng nhieàu ñeøn ñoû ) ñeå ñoâi tình nhaân khoâng phí phaïm nhieàu tieàn xaêng nhôùt . Nhö vaäy moãi tuaàn hoï phaûi maát 8.000ñ tieàn xaêng . Aáy laø maáy con xe ngon laønh , chöù ñi wave taøu hoaëc xe 2 thì coøn toán xaêng phaûi bieát !

  Ñieåm trang phí

  Ñoäc thaân , aên gì , maëc gì chaúng ñöôïc . Nhöng ôû beân nhau , phaûi troâng ñeïp maét . Naøng moâi son maù phaán aùo quaàn ( duø laø haøng giaûm giaù ) . Chaøng cuõng phaûi chaêm ñi caùc tieäm caét toùc , caïo raâu . Moãi tuaàn ñoâi keû yeâu nhau aáy phaûi maát 30.000ñ tieàn moâng maù . Aáy laø chöa keå caùc dòp leã teát , naøng coøn höùng chí tha caùc loaïi quaàn aùo , giaøy deùp , tuùi xaùch “sale off” ngoaøi ñöôøng veà , thì hoï toán bao nhieâu cho vöøa ?

  Phuï phí

  Caùc khoaûn linh tinh khaùc , nhö tieàn mua khaên giaáy lau nöôùc maét , tieàn göûi xe , tieàn söûa xe , tieàn hoái loä ( taát nhieân laø tieàn hoái loä con em cuûa naøng ñeå ban ñeâm noù canh maø môû cöûa ) … thì voâ keå . Taïm tính raèng hoï ñaõ tieát kieäm toái ña , taän duïng moïi nguoàn nhaân löïc , vaät löïc ñeán möùc coù theå , thì moãi tuaàn hoï cuõng toán 20.000 ñ vaøo caùc khoaûn laët vaët .
  Laïi coøn traêm thöù phí voâ hình , nhö khaáu hao taøi saûn ( ñi nhieàu mau hoûng xe ) , hao moøn thaân theå ( bò naøng ngaét nheùo maõi ) , mua thuoác men khi troùt nhôù thöông saàu caûm , … thay ñoåi tuyø theo töøng ñoâi uyeân öông cuï theå . Toâi goïi ñoù laø bieán soá n .

  Chi phí toång coäng

  Toång keát moãi ñoâi yeâu nhau cuõng maát chöøng 379.000ñ (+n) moät tuaàn . Moät thaùng laø 1.500.000ñ (+4n, vôùi n töø 0 ñeán +4) . Moät naêm yeâu nhau coù theå toán 18 trieäu nhö chôi .
  Keát quaû hoï ñöôïc gì ? May thì sau vaøi naêm ( töùc laø maát chöøng vaøi chuïc trieäu ) , hoï coù theå cöôùi nhau . Theá laø baét ñaàu moät thôøi kì ñau khoå khaùc , coøn khoác lieät vaø nghieät ngaõ hôn nhieàu . Coøn xui thì boû nhau , theá laø maát caû voán laãn laõi , maø nhieàu khi nghó laïi coøn thaáy töùc anh aùch ñaáy chöù !

  Baïn choïn caùi naøo , hoïc vaø laøm luïng chaêm chæ ñeå kieám tieàn , hay yeâu ñeå maát tieàn nhö toâi ñaõ neâu ?

  (st)

  Ngoaøi ra coøn coù moät soá chi phí khaùc nöõa, caùc baïn keâ tieáp voâ cho theâm phaàn haáp daãn.

  Chúc các bạn ngày nghĩ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.
   
  #1
 2. nhungpt59

  nhungpt59 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  324
  Đã được thích:
  1
  Không đọc được bài toán tình yêu của bạn. Nhưng yêu một người thật lòng sâu sắc thì tốn cả một đời người đấy. Dù có phải tốn tất cả mọi của cải trên thế gian này để được yêu say đắm thì người ta cũng chấp nhận mà.
   
  #2
 3. Sangvo

  Sangvo Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  145
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  TP Ho Chi Minh
  Mình đã đọc bài toán tình yêu của bạn 1 lần ở giảng đường do 1 bạn chép tay chuyển cho nhưng có lẻ chưa chi li bằng bạn. Ôi chắc phải phong chức cho người ngồi tính ra chi tiết này quá. Riêng mình thì không thể nghĩ được như thế chứ nói gì đến tính phải không các bạn vì đó là ...TÌNH YÊU mà!
   
  #3
 4. Hoadonbanle

  Hoadonbanle Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  616
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Xóm liều...
  Thảo nào đến giờ mình vẫn chả có gì . Ra là mình biết chi phí ác quá ... hic... thế nên... :wall: . Hức... :wall:
   
  #4
 5. Kid

  Kid Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  71
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Lầu năm góc
  hì, chị Nhung nhà ta cứ gọi là ...kinh nghiệm ác phết. chỉ có mỗi tội là chị đang nói cho mem nữ hay mem nam đấy chị kính iu?:biggrin:
   
  #5
 6. lam anh xuan

  lam anh xuan Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Theo tớ chị Nhung noi cho cả hai mem chứ chẳng riêg mem nao cả đâu vì mem nào nếu yêu thật lòng thì cũng đều như thế cả thôi mà!
   
  #6
 7. van_accvn

  van_accvn Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  117
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Tình yêu là cánh diều bay
  khi cao khi thấp có ngày đứt dây

  Kid nhiều kinh nghiệp nhất. Đúc rút đc thành thơ cơ mà.
   
  #7
 8. uyen thi

  uyen thi Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Q7
  Nếu bạn có một tình yêu "thật", bạn sẽ cho mà "không có thời gian để tính ..." và sẽ nhận mà "không có thời gian để cất ...."
   
  #8
 9. TAT

  TAT Thành viên Tình Nguyện

  Bài viết:
  1,017
  Đã được thích:
  4
  Nơi ở:
  Làng Cà
  Cũng may mà mình dốt toán nên chẳng cần phải tính toán làm gì cho mệt óc. Được đến đâu hay đến đấy! Mất cái này được cái kia mà dĩ nhiên được cái kia phải mất đi cái khác. Cuộc đời có vay có trả......
   
  #9
 10. echop

  echop Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  53
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  vietnam
  Hì, theo dự toán của secret thì tổng chi phí chỉ hết có 1,5tr/ tháng thôi àh :). Theo tớ đánh giá thì giá của cậu (cô?) có vẻ hơi thấp, tớ đồng ý thanh toán 1,5tr/tháng cộng phí môi giới 10% (không lấy hoá đơn) để kiếm 1 em đi chơi cùng. (Chỉ đi chơi thôi nhé :D). Có thông tin gì mới post mail cho mình nhé.
   
  #10
 11. TAT

  TAT Thành viên Tình Nguyện

  Bài viết:
  1,017
  Đã được thích:
  4
  Nơi ở:
  Làng Cà
  Cụ đã 94 tuổi rồi còn.... định già chơi trống bỏi hả?
   
  #11
 12. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  Lẵng lặng mà nghe dân nhà kế
  Tính tiền Tình phí rất chi ly
  Phen này ông quyết đi buôn thẻ
  Debit Visa chắc được mùa
   
  #12
 13. vitconlonton

  vitconlonton Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  612
  Đã được thích:
  5
  Nơi ở:
  đâu đó ngoài webketoan
  anh gì ơi! em tình nguyện nhận 1,5tr/tháng không cần phí môi giới 10% để đi chơi với anh nè :1luvu:
   
  #13
 14. lannhu

  lannhu It's me!

  Bài viết:
  1,373
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  ~S~
  Thế này mà sao anh tự nhận là... dốt tóan thế nhỉ!? Cực kỳ siêu nữa là đằng khác.

  To vitcon: Coi chừng trúng ổ...voi!:biggrin:
   
  #14
 15. maco

  maco Newbie™

  Bài viết:
  313
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Van Don
  Thế nên.... Giờ đây mới đắng cay:lol:
   

  Các file đính kèm:

  Last edited: 21 Tháng mười một 2005
  #15
 16. cam_to_80

  cam_to_80 Nghỉ mất sức !

  Bài viết:
  586
  Đã được thích:
  6
  Nơi ở:
  Hà đông
  xem ra rẻ phết nhở !
  Về mua vài cái để dùng dần cho vui !
   
  #16
 17. Secret_grasses

  Secret_grasses Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  317
  Đã được thích:
  3
  Nơi ở:
  Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
  SG là g. Vậy là echop ko đọc kỹ bài của SG rồi. Còn khoản phụ phí nữa mà. echop đọc lại phần phụ phí đi nhé. (cái biến số n đó :lol: )
   
  #17
 18. Hoadonbanle

  Hoadonbanle Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  616
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Xóm liều...
  :wall: Ước gì như Cam_to :1luvu:
   
  #18
 19. echop

  echop Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  53
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  vietnam
  Hì, đáng lẽ ra cậu phải...mừng cho ..cụ chứ :). Tại vì tớ thấy nó...rẻ quá nên bỏ thì...tiếc lắm. Thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy.

  To Vịt con: dạo này cụ thấy cúm gà cúm...chim dữ quá, không dám đi chơi với vịt đâu. Mà sao các mod không cách li cộng đồng cái em vịt còi này nhỉ, chạy loăng quăng trong này lây cúm chim cho các mem nam thì chít cả lũ
   
  #19

Chia sẻ trang này